De commissieleden vergaderen op 2 december weer in Kulturhus de Breehoek. In verband met de 1,5 meter afstand regel is de publieke tribune nog steeds gesloten.                                                                                  

Op de agenda van 2 december staat onder andere:

 • Belastingverordeningen 2022
  De commissie bespreekt de nieuwe lokale belastingtarieven zoals de OZB en de hondenbelasting.
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Scherpenzeel 2022
  De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De nieuwe verordening sluit aan bij de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt in het sociaal en maatschappelijk domein.
 • Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley
  De samenwerkende gemeenten in FoodValley hebben een regiovisie jeugdhulp opgesteld. De Regiovisie draagt bij aan de ambitie om samen met partners in het jeugdveld een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te blijven aanbieden.
 • Verordening Inburgering 2022
  Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De gemeente Scherpenzeel is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inburgeringsplichtigen. Voor gemeenten is er ruimte om taken omtrent de lokale uitvoering naar eigen inzicht in te vullen. De verordening regelt dit.

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de opinieronde kunnen burgers het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffie, telefonisch bereikbaar via (033) 277 23 24.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.
De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Op 16 december a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen van deze Opinieronde.