De commissieleden vergaderen op maandag 20 juni in Kulturhus de Breehoek en stellen kaders voor een toekomstig bedrijventerrein aan de Stationsweg (werktitel 't Zwarte Land 2) en huidige bedrijventerreinen.                                                                                          

Op de agenda staat onder andere:

 • Kaderstelling Bedrijventerreinontwikkeling (‘t Zwarte Land II)
  In het kader van de besluitvorming over het bestemmingsplan voor ‘t Zwarte Land II wil het college graag de kaders ophalen ten aanzien van dit plan. Het college is voornemens op korte termijn het voorontwerp-bestemmingsplan ’t Zwarte Land II voor een ieder ter inzage te leggen. De ingekomen reacties en de door de raad aangegeven kaders worden aangeboden aan de initiatiefnemers. Dit resulteert in een ontwerp-bestemmingsplan.
  Eerste Burap en Firap (Bestuurs- en financiële rapportage)
  Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en de financiële effecten op de programma's, gebaseerd op de stand t/m april 2022. De financiële rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de begroting
 • Kadernota 2023-2026
  In de Kadernota worden de kaders voorde Begroting 2023-2026 voorgesteld.

Op 5 juli a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de Bestuurs- en financiële rapportage en de Kadernota.

Kaderstelling Bedrijventerreinontwikkeling wordt alleen opiniërend besproken en gaat niet naar de agenda van de raad op 5 juli a.s.

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de opinieronde kan het woord worden gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan. Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering onder vermelding van het onderwerp en voorzien van uw naam en adres, te mailen naar: griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via (06) 22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Gezien het kaderstellende karakter van dit onderdeel van de opinie, is er een aangepaste vergaderorde die in de agenda-commissie is besproken:

 1. Als eerste wordt insprekers de kans gegeven hun bijdrage te leveren. Voor insprekers geldt de reguliere inspreekregeling;
 2. Vervolgens krijgen Raads- en Commissieleden de mogelijkheid de insprekers te bevragen;
 3. Opvolgend geven Raadsleden en Commissieleden, namens hun fractie, in een bijdrage aan welke kaders zij aan het college wensen mee te geven. We proberen deze bijdragen zo weinig mogelijk te interrumperen;  
 4. Na de kaderstellende bijdrage  van fracties, krijgen behandelend wethouder en ambtenaren de ruimte verduidelijkende vragen aan de fracties te stellen;
 5. Na de vragenronde vanuit college en organisatie kunnen fracties elkaar eventuele verduidelijkende vragen stellen en kort reflecteren op de bijdrage van collega fracties;
 6. Tot slot krijgen fracties als het ware in een tweede termijn waarin eventuele aanvullende kaders, op basis van hetgeen er gewisseld is, aan het college worden meegeven.

Er is in bovenstaande orde weinig ruimte voor debat. Los van de volle agenda, is de belangrijkste reden daarvoor is dat definitieve keuzes pas in een later stadium aan de orde komen, als ook de zienswijzen van de samenleving en de tijdens de vergadering opgehaalde kaders in de plannen zijn verwerkt. De opinieronde is in die zin geen voorbereidende bijeenkomst voor de opvolgende besluitvormende Raad.