De commissieleden vergaderen donderdag 9 maart om 20.00 uur in Kulturhus De Breehoek.

Op de agenda staat onder andere:

  • Sociaal Domein Beleidskader en visie Welzijn

In de Visie Welzijn staat beschreven wat we onder welzijn in Scherpenzeel verstaan. En welke onderdelen daarvan belangrijk zijn om mee aan de slag te gaan. De visie vormt daarmee het kader voor verder vorm geven aan welzijn in Scherpenzeel.

Het beleidsplan geeft de ambitie voor het Sociaal Domein weer. De basis hiervoor ligt in verschillende wetten zoals de Wet Publieke Gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De beleidsvrijheid daarbij wordt gekaderd door dit beleidsplan.

  • Stichting EemVallei Educatief (Stev) Begroting

Via de begroting, jaarverslag en jaarrekening voert de gemeenteraad op afstand extern toezicht op het bestuur die de school voor openbaar onderwijs in onze gemeente in stand houdt. De begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2023-2027 geven inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de continuïteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs.

  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen verordening 2023

De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Met het kwijtscheldingsbeleid geeft de gemeente er blijk van oog te hebben voor burgers die de gemeentelijke belastingen niet of niet volledig kunnen betalen.

  • Toekomstbestendig wonen Verenigingen van Eigenaren Verordening

Sinds 2019 kunnen gemeenten samen met de Provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de Toekomstbestendig wonen lening aanbieden. De gemeente Scherpenzeel biedt deze lening vanaf januari 2021 ook aan.

Tot nu toe is de regeling Toekomstbestendig Wonen alleen beschikbaar voor particuliere woningeigenaren. Sinds 1 november 2022 is deze ook beschikbaar voor bestaande Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Inspreken tijdens de vergadering?

Tijdens de Opinieronde kan het woord worden gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan.

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, Brigitte van Ginkel, telefonisch bereikbaar via 06-22 15 23 51.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen in kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel of digitaal via de website van de gemeente Scherpenzeel. Via de vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken verwijzen wij u naar onze website. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.