Openbare kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan Oosteinde 95. Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het door de raad op 22 februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan Oosteinde 95 voor eenieder ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het door de raad op 22 februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan Oosteinde 95 voor eenieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Op de locatie zal een bestaande woning worden gesloopt om de bouw van een nieuwe grotere woning mogelijk te maken. Tevens vervalt de bedrijfsbestemming, die op een deel van het perceel ligt en krijgt het gehele perceel de bestemming wonen.

U kunt het plan inzien

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 9 maart 2022 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via: www.scherpenzeel.nl

of op ruimtelijke plannen via de link

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2021Oosteinde95-vg01

U kunt het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien na het maken van een afspraak.U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 19 april 2022).

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.