Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei bekend dat voor een ieder de ontwerp-(programma)begroting 2024, de eerste begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2022 van Omgevingsdienst de Vallei ter inzage liggen. Genoemde stukken zijn op 29 maart 2023 vastgesteld in het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

Toelichting

De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-(programma)begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023. De jaarstukken 2022 van de OddV worden ter kennisname toegezonden aan de raad. Hierna zal het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei genoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. 

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 10 mei 2023 gedurende vier weken voor iedereen in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a tijdens de openingstijden ter inzage. U kunt hiervoor het beste vooraf contact opnemen met de heer E. Hassink van Team Data & Control, te bereiken via telefoonnummer (033) 277 23 24.