Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de gemeente Scherpenzeel haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving vast. Dit wordt vastgelegd voor de langere termijn. Dit is de eerste stap in het proces richting de invoering van de Omgevingswet.

De Omgevingsvisie voor Scherpenzeel is het strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie komt in de plaats van de structuurvisie en geldt voor het gehele grondgebied van Scherpenzeel. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en vraagstukken werkt de Omgevingsvisie als een afwegingskader. In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Scherpenzeel de maatschappelijke opgaven die zij in de gemeente wil realiseren, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud van een aantrekkelijk groen landschap of een woningbouwopgave. Ook grote actuele opgaven vanuit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord krijgen een plek in de Omgevingsvisie. Daarnaast worden opgaven uit het sociaal domein meegenomen waar de fysieke leefomgeving een bijdrage aan kan leveren, zoals meer ruimte voor beweging en ontspanning in de buitenruimte of meer ruimte om voedsel te verbouwen.

Vertrekpunt

Op 15 januari 2019 is de Toekomstvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De Toekomstvisie vormt, samen met de Structuurvisie uit 2013, een belangrijk vertrekpunt voor de Omgevingsvisie en heeft als doel te zorgen dat Scherpenzeel ook in 2030 een ondernemend dorp in het groen, met veel voorzieningen en betrokken inwoners in het centrum van het land is. Het is belangrijk een Omgevingsvisie te maken. Het is goed om met elkaar te bepalen hoe we met het Scherpenzeels grondgebied willen omgaan, nu maar ook in de toekomst.

Proces en planning

Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie’ vastgesteld (fase 2). Hierin geeft de gemeenteraad kaders mee voor het omgevingsvisietraject. Samen met inwoners en partners is het traject van start gegaan. Op 5 maart 2020 heeft de eerste MeetUp bijeenkomst ‘Leef je omgeving’ plaatsgevonden. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het participatietraject  digitaal verder gegaan op het online platform meetupscherpenzeel.nl. In de periode oktober t/m december 2020 hebben inwoners, ondernemers en organisaties uit Scherpenzeel mee kunnen denken over diverse thema’s en stellingen. De totale opbrengst is meegenomen in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie van Scherpenzeel. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de keuzes gemaakt over welke ambities en waarden in de Omgevingsvisie terecht komen. Dit is vastgelegd in een ontwerp-omgevingsvisie (fase 3).  Tijdens een formele zienswijze periode van 6 weken was er gelegenheid voor inwoners, ondernemers en organisaties om een reactie te geven op de ontwerp-omgevingsvisie (fase 4). Hierna volgde de definitieve vaststelling van de omgevingsvisie Scherpenzeel. Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Scherpenzeel vastgesteld. De omgevingsvisie is te vinden onder Omgevingsvisie Scherpenzeel