Planschade

Home > Inwoners > Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

 • Hoe werkt het?

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Tegemoetkoming planschade

  Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier een tegemoetkoming gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

  U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

  Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • verlies van inkomen
  • waardevermindering van de onroerende zaak
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

  • waarom u een tegemoetkoming vraagt
  • hoeveel tegemoetkoming u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

  Let op: U moet de tegemoetkoming vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

 • Hoeveel kost het?

 • Hoe lang duurt het?

  De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  De ruimtelijke plannen

  In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

  • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een bepaling uit een beheersverordening
  • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
  • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
  • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging
 • Handige links