Vooroverleg bouwplannen

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Vooroverleg bouwplannen

Vooroverleg bouwplannen

Voor een principeverzoek vult u het onderstaande formulier in.

Wat is een principeverzoek?

Heeft u nieuwbouwplannen/verbouwplannen of wilt u het gebruik van een bestaand gebouw wijzigen? Dan kan het zijn, dat het plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Als u wilt weten of de gemeente bereid is om mee te werken aan het plan, dan kunt u een principeverzoek indienen.

Het principe verzoek wordt getoetst aan het geldende bestemmingplan, redelijke eisen van welstand en zo nodig milieuaspecten.
Vervolgens ontvangt u een schriftelijke reactie waarin aangegeven staat of er medewerking kan worden verleend aan uw plan en een planologische procedure kan worden opgestart.

Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Wat is het voordeel van een principeverzoek?

Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan tot in detail hoeft uit te werken en de daarbij behorende bouwleges voor een aanvraag omgevingsvergunning of herziening van een bestemmingsplan uitspaart. Een principeverzoek biedt bovendien de mogelijkheid in overleg met de medewerkers van het team VROM het plan in overeenstemming te brengen met de planologische beleidskader en ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt.

Hoe dien ik een principeverzoek in?

Een principeverzoek dient u in met het onderstaande formulier “Principeverzoek”.

De bijbehorende tekeningen kunt u digitaal bijvoegen aan het formulier. Lukt dit niet, dan kunt ze afgeven met het geprinte formulier op het gemeentehuis,
 

Wat kost een principeverzoek?

De kosten van een principeverzoek .

Als binnen een jaar na beoordeling van het principeverzoek een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, wordt het in rekening gebrachte bedrag verrekend met de leges voor de omgevingsvergunning.

Formulier