Voorontwerpbestemmingsplan Holleweg-Oosteinde

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Voorontwerpbestemmingsplan Holleweg-Oosteinde

Voorontwerpbestemmingsplan Holleweg-Oosteinde

Dit item is verlopen op 16-10-2019.

Voorontwerp bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Holleweg-Oosteinde voor de inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Oosteinde 3c en Holleweg 20 (gedeeltelijk) en de onbebouwde strook grond tussen de woningen Oosteinde 3a en Oosteinde 3c. Op deze strook worden maximaal 10 grondgebonden woningen gerealiseerd. De bestemming van Oosteinde 3c wordt omgezet naar Wonen en het achterste deel (grenzend aan de Holleweg) naar Bedrijf in de categorie 1 en 2. De bedrijfscategorie op het perceel Holleweg 20 (gedeeltelijk) wordt in verband met de woningbouw aangepast naar maximaal categorie 2. Hiermee wordt de herontwikkeling van het terrein van Verba Vlees / Proviande op bedrijventerrein Hogekamp Oost afgerond. Het bestemmingsplan regelt de bestemmingen binnen het plangebied en legt de bouw- en gebruiksregels van de betreffende grond vast.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 4 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe kunt u reageren

U kunt schriftelijk of mondeling uw mening kenbaar maken gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 15 oktober 2019). Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.