Vaststelling bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan en beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Vaststelling bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan en beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Vaststelling bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan en beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat de gemeenteraad op 27 juni 2019 het bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan en het beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan Boslaan-Ringbaan geeft de bouw- en gebruiksregels voor de bouw van twintig grondgebonden huurwoningen in de vrije sector in het gebied aansluitend aan de Boslaan, Ringbaan en basisschool Korenmaat. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven hoe er voor wordt gezorgd dat het dorpse karakter en uitstraling van het bouwplan en het openbaar gebied wordt gerealiseerd en aanwezig blijft.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan (kenmerk NL.IMRO.0279.BP2018BoslRingb-vg01) en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 17 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Het is mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 27 augustus 2019 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen. Het instellen van beroep is mogelijk door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, dan wel belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de aangebrachte wijzigingen (indien van toepassing).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.