Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein woonwerklandschap

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein woonwerklandschap

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein woonwerklandschap

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat, het op 27 juni 2019 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein woonwerklandschap voor een ieder ter inzage ligt.

Wat beoogt dit plan

Een planologisch kader opstellen waardoor het feitelijk gebruik binnen de percelen in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.

U kunt het plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 17 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag) kan het plan worden ingezien bij de afdeling Ruimte en Groen (Buitenplaats), aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe kunt u reageren

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:

  • degene, die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 27 augustus 2019).

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Dus op 28 augustus 2019.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.