Vaststelling bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Vaststelling bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Vaststelling bestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat de gemeenteraad op 13 februari 2020 het bestemmingsplan “Barneveldsestraat 8-10” heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van het agrarische bedrijf aan de Barneveldsesstraat 8-10 naar een aannemersbedrijf en een (al bestaande) woning. Hiervoor wordt de agrarische bebouwing gesloopt en vindt een landschappelijke inpassing plaats.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan (kenmerk NL.IMRO.0279.BP2019Bveldsestr10-vg01) ligt met ingang van 4 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.scherpenzeel.nl en http://NL.IMRO.0279.BP2019Bveldsestr10-vg01.

Beroep

Het is mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 14 april 2020 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen. Het instellen van beroep is mogelijk door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, dan wel belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de aangebrachte wijzigingen (indien van toepassing).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.