onherroepelijk bestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > onherroepelijk bestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel

onherroepelijk bestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het bestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2020 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Breelaan Scouting Scherpenzeel maakt het mogelijk, dat een tweede clubgebouw ten behoeve van de Scouting kan worden gerealiseerd aan de Breelaan 5 te Scherpenzeel.

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl