Vragen over windmolens aan de wethouder

Home > Inwoners > Actualiteiten > Vragen over windmolens aan de wethouder

Vragen over windmolens aan de wethouder

RSS
Dit item is verlopen op 30-04-2021.

De gemeenteraad van Scherpenzeel gaat binnenkort een besluit nemen over de Energievisie. Hoe willen we omgaan met energie en met de opwek van energie? Dit zijn belangrijke vragen want het is noodzakelijk voor iedereen, dat er stroom uit het stopcontact blijft komen. We verbruiken met z’n alleen steeds meer energie, door bijv elektrisch rijden en gasloze woningen, en ondertussen schakelt Nederland over naar energie uit duurzame bronnen, dus opgewekt uit zon en wind. 

De aanleiding voor de Energievisie is de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernotitie Duurzaamheid. Wethouder Henny van Dijk (o.a. Duurzaamheid) heeft hieruit de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe Scherpenzeel in 2050 energieneutraal is  en 55% CO2 vermindert tov 2030. Hiervoor is het nodig om energie te besparen en benodigde energie duurzaam op te wekken in Scherpenzeel. Dit roept vragen op in Scherpenzeel en omgeving en deze leggen we de wethouder voor.

Staat er in de Energievisie dat er windmolens komen in Scherpenzeel?

Nee dat staat er niet, er wordt wel benoemd dat er een zoektocht gestart kan worden, naar mogelijke locaties voor de opwek van energie uit zon en wind. Dit zijn dan: windturbines en zonnevelden.

Gaat de gemeente dan windmolens/windturbines plaatsen?

Kort en bondig: nee. En dit is uitdrukkelijk opgenomen in de Energievisie. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een initiatief uit de samenleving of bijv een collectief van ondernemers. Of de vergunning daadwerkelijk verstrekt wordt, wordt per aanvraag beoordeeld. 

Zijn er locaties bekend waar windturbines komen? 

Nee, er zijn momenteel geen locaties bekend waar een windturbine geplaatst mag worden. Het hele gebied Scherpenzeel-Noord is een zoekgebied. In de Energievisie staat een kaartje waaruit blijkt dat er op basis van de landelijke eisen mogelijkheden zijn voor grote windturbines. Maar ook op andere plekken in het buitengebied zijn windturbines misschien mogelijk. Dat hangt af van initiatieven en nader onderzoek. Vandaar de term zoekgebied. 

Als er een windmolen komt, wie profiteert daar dan van? 

We willen voorkomen, dat er commerciële, grote partijen komen die een of meerdere windturbines of grote zonnevelden in onze gemeente aanleggen. Want dan betekent het dat we wel de lasten hebben, maar niet de lusten. In de Energievisie wordt nu vastgelegd, dat ten minste de helft van de opbrengst ten goede komt aan de omgeving. Dit kan door bijv een dorpsfonds in te stellen of om belangrijke voorzieningen in ons dorp gratis van stroom te voorzien of een omwonendenregeling.  

Hebben inwoners/omwonenden nog iets te zeggen? 

Jazeker, het gaat tenslotte over het buitengebied waar we allemaal van genieten. Vanaf vorig jaar hebben we meningen opgehaald via enquêtes, informatieavond en webinars. Als er daadwerkelijke aanvragen komen, worden omwonenden van de betreffende locatie, actief betrokken. Ook zal, als de aanvraag aan alle eisen voldoet, een vergunning  moeten worden verleend. Daar zijn diverse mogelijkheden voor inspraak mogelijk. 

Maar wat als je wel in de buurt van een locatie woont, waar een aanvraag voor is gedaan, maar niet in de gemeente Scherpenzeel woont? 

Ja, dat is een logische vraag want dan kun je denken: ik heb wel de lasten maar niet de lusten. Daarom is het zo geregeld, dat we een denkbeeldige cirkel maken rondom een gebied waar de aanvraag voor is gedaan. Alle inwoners van deze cirkel, worden actief door ons benaderd. Dat kan dus over de gemeentegrens zijn. 

Als alle daken volgelegd worden met zonnepanelen, hebben we dan voldoende energie?

Helaas niet. Bij eensgezinswoningen komen we zo een heel eind, maar voor appartementen, winkels, kantoren, andere bedrijven en vervoer is het onvoldoende. Daarnaast hebben we zowel zonne-energie als windenergie nodig. Daarmee wordt dag en nacht, zomer en winter energie opgewekt.

Waarom alleen energie-opwek uit zon en wind? Kan er gekeken worden naar andere manieren zoals kernenergie?

We kijken nu naar technieken die op relatief korte termijn (voor 2030) zijn te realiseren, dat zijn windturbines en zonnepanelen. Een nieuwe kerncentrale is op deze termijn niet mogelijk. Bovendien gaan we er als gemeente niet over. Wel gaan we de Energievisie iedere twee jaar actualiseren, zodat we onze plannen aan kunnen passen aan nieuwe technieken.

Wat is een zoeklocatie? 

Een zoeklocatie betekent, dat een gebied mogelijk geschikt is voor de plaatsing van een windturbine. Het voldoet dus aan de eisen die gesteld zijn aan natuurbehoud, bebouwing etc. In onze gemeente geldt dat het buitengebied ten noorden van het dorp, voldoet en dus in zijn geheel een zoekgebied is. 

Wat is er zo belangrijk aan een Energievisie?

Met een Energievisie geeft een gemeente aan, welke richting het wenst op te gaan als het aankomt op energiebesparing en energieopwek. Hier kan de gemeente zelf invulling aan geven en hiermee houd je zelf de regie over wat er gebeurt in het buitengebied. Geen Energievisie, betekent geen lokale regels en dan kan een (grote) partij een aanvraag doen voor plaatsing van windmolens of zonnevelden, waar je als gemeente weinig tegen kunt inbrengen. Mogelijk gevolg: wel molens of zonnevelden, maar geen opbrengst voor de samenleving. 

De Energievisie Scherpenzeel is nog niet door de gemeenteraad aangenomen. Heeft u nog vragen? Mail dan naar duurzaam@scherpenzeel.nl