Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

RSS

Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen. Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang.

Belangrijk onderzoek: Kunnen we het zelf en hoe?

Om de toekomstvisie 2030 te realiseren, moeten we goed kijken wat daarvoor nodig is, en of Scherpenzeel dit zelf aankan. In dit verdiepingsonderzoek is gekeken naar de huidige en toekomstige kracht van het gemeentebestuur, de kracht van de samenleving, de ambtelijke organisatie en financiële positie.

Eén onderzoek: Meerdere scenario’s

De afgelopen weken heeft het onderzoeksbureau een analyse gemaakt op basis van verschillende gesprekken. Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren, verschillende ondernemers, organisaties, de regio en buurgemeenten. Uit alle gesprekken is een analyse gemaakt van de kracht van Scherpenzeel afgezet tegen onze wettelijke taken (basis) en ambities (onze visie). Op basis daarvan, is er vervolgens gekeken naar allerlei scenario’s. De verschillende scenario’s zijn: ‘zelfstandig blijven’, ‘bestuurlijke- of ambtelijke fusie’, ‘regiegemeente’ en ‘onderzoek tot herindelen’ en alle variaties daarbinnen. Het onderzoeksbureau benoemt op basis van hun analyse in het rapport een voorkeursvariant, waarmee Scherpenzeel volgens hen het beste haar ambities kan waarmaken.

Waar zijn we nu?

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is opgeleverd aan het bestuur. Op 27 juni zal de gemeenteraad zich hierover in een openbare vergadering uitspreken. We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn!

Na de raadsvergadering van 27 juni zal het rapport, en het raadsbesluit, openbaar worden gemaakt op onze site, inclusief een toelichting op de vraag ‘Hoe nu verder?’.