Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Home > Inwoners > Actualiteiten > Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

RSS

Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen. Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Wat is er voor nodig om de visie te realiseren? En hebben we daar genoeg voor in huis? Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang. In dit voortgangsbericht vindt u meer informatie en kunt u lezen in welke fase het onderzoek nu is.

Belangrijk onderzoek: Kunnen we het zelf en hoe?

Om de toekomstvisie 2030 echt te realiseren, moeten we goed kijken wat daarvoor nodig is. Het verdiepingsonderzoek onder leiding van een extern bureau is gestart om juist dit in beeld te brengen. Uiteindelijk kunnen we alleen tot resultaat komen als we weten hoe we er als Scherpenzeel voor staan.

In het onderzoek kijken we naar wat we als Scherpenzeel (aan)kunnen en of we de Toekomstvisie 2030 zelfstandig kunnen uitvoeren. In het onderzoek is gekeken naar de huidige en toekomstige kracht van het gemeentebestuur, kracht van de samenleving, de ambtelijke organisatie en financiële positie.

Meerdere scenario’s, één advies

Tijdens het verdiepingsonderzoek heeft het onderzoeksbureau een uitvoerige analyse gemaakt op basis van verschillende gesprekken. Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren verschillende ondernemers, organisaties, de regio en buurgemeenten. Uit alle gesprekken is een analyse gemaakt van de kracht van Scherpenzeel afgezet tegen onze wettelijke taken (basis) en ambities (onze visie). Op basis van de uitkomsten van de analyse, is er vervolgens gekeken naar allerlei scenario’s en welke gevolgen die hebben. De verschillende scenario’s zijn: ‘zelfstandig blijven’, ‘bestuurlijke- of ambtelijke fusie’, ‘regiegemeente’ en ‘onderzoek tot herindelen’ en alle variaties daarbinnen. Uiteindelijk komt in het onderzoek één duidelijk advies te staan, met als uitgangspunt het scenario dat onder de streep het beste brengt voor ons Scherpenzeel.

Waar zijn we nu? Scherpe keuzes maken

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is opgeleverd aan het bestuur. In de komende periode buigen allereerst het college en vervolgens de gemeenteraad zich over de uitkomsten en het advies van het onderzoeksrapport. De insteek is daarbij het antwoord vinden op de vraag: Wat is de beste keuze voor de inwoners van  Scherpenzeel.

Hoe nu verder?

Concreet betekent dit dat het college binnenkort een besluit zal nemen over het voorgestelde advies uit het onderzoeksrapport. Dit zal samen met een publieksvriendelijke versie van het rapport openbaar worden gemaakt. Zo kunt u zelf ook lezen wat de resultaten zijn, hoe het advies luidt en waarom. De gemeenteraad zal vervolgens op 27 juni in een openbare vergadering een besluit nemen.

Luister mee!

Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u horen hoe de raad op 27 juni spreekt over de uitkomsten van het rapport, het voorstel van het college en de toekomst van Scherpenzeel. We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Als u in de tussentijd opmerkingen, vragen heeft die u met ons wil delen kan dat door een e-mail te sturen naar communicatie@scherpenzeel.nl