Toekomstvisie Scherpenzeel: hoe staat het ermee?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Toekomstvisie Scherpenzeel: hoe staat het ermee?

Toekomstvisie Scherpenzeel: hoe staat het ermee?

RSS

Eind vorig jaar kwam de Scherpenzeelse samenleving samen in de Breehoek voor een toelichting op het maken van een keuze tussen een zelfstandig Scherpenzeel of een herindeling met de gemeente Barneveld. Wethouder Izaäk van Ekeren, verantwoordelijk voor dit proces: ‘in december heeft de raad een keuze gemaakt voor een ‘zelfstandig Scherpenzeel’. Met de uitwerking hiervan zijn we de afgelopen maanden voortvarend aan de slag gegaan.’ 

Het college is deze maanden druk bezig met het uitwerken van het raadsbesluit. In de zogenaamde Kadernota beschrijven we hoe we het voorzieningenniveau in Scherpenzeel en onze dienstverlening de komende jaren gaan betalen. Van Ekeren: ‘Omdat daar altijd keuzes bij komen kijken wilden we graag met de inwoners hierover in gesprek. Corona heeft dat helaas doorkruist. Niet alleen omdat het fysiek lastig is om mensen te spreken, maar ook omdat mensen nu wel andere dingen aan hun hoofd hebben’. 

Dat de Kadernota opgesteld wordt zonder de samenleving hierbij te betrekken is jammer. Maar de strakke deadline voor de Kadernota staat vast. Eind mei wordt deze door het college vastgesteld. De gemeenteraad moet zich in juli kunnen uitspreken over de hoofdlijnen van de koers, en de (financiële) kaders voor komende jaren. Van Ekeren: ‘dit najaar, als we de Kadernota gaan uitwerken in een concrete meerjarenbegroting, hopen we dat we dit wel samen met de inwoners en organisaties kunnen doen. Op dit moment loopt de eerste verkenning samen met de Breehoek en de bibliotheek, in een later stadium na de coronacrisis betrekken we alle gebruikers erbij’. 

Het tussentijdse overleg met de provincie over het proces in aanloop naar de kadernota gaat gewoon door. De provincie zal voor het zomerreces een oordeel geven. Van Ekeren: ‘iedereen heeft zo langzamerhand behoefte aan duidelijkheid. In het najaar zullen we de door de Raad vastgestelde meerjarenbegroting aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland’. 

Meer informatie over de Toekomstvisie van Scherpenzeel 2030