Solide begroting Scherpenzeel

Home > Inwoners > Actualiteiten > Solide begroting Scherpenzeel

Solide begroting Scherpenzeel

RSS
Dit item is verlopen op 17-10-2017.

Het college van B&W heeft de programmabegroting 2018-2021 naar de Raad gestuurd. In deze Programmabegroting staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar geschetst inclusief de beschikbare financiële middelen.

Financieel gezond

Het college is blij met de presentatie van deze Programmabegroting. De programmabegroting heeft alle vier de jaren een positief saldo. Daarbij rekening houdend met dat ook de Financiële Rapportages van 2017 een positief beeld laten zien, betekent het dat de gemeente Scherpenzeel ook in de komende jaren er financieel goed voorstaat.

Meer geld beschikbaar

Er zijn volop ontwikkelingen waarvoor geld is gereserveerd. Door de positieve economische situatie is dit weer mogelijk. Zo is er geld voor de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Vijverlaan. Voor de invoering van de Omgevingswet is structureel geld gereserveerd. Ook voor onder andere De Breehoek, het samen met ondernemers ontwikkelen van bedrijventerreinen en diverse kleinere subsidies wordt voorgesteld extra geld beschikbaar te stellen.

Beperkte stijging woonlasten

De woonlastenstijging blijft beperkt met 0,9% tot 1,6%. Zowel onroerendezaakbelasting (OZB) als rioolheffing stijgen alleen met de inflatie. Deze wordt geraamd op 1,4%. De afvalstoffenheffing wordt vanaf 2018 in rekening gebracht met het Diftarsysteem. Dit betekent dat er naast een vast bedrag, ook per lediging betaald gaat worden. Hoe beter een huishouden het afval scheidt, des te lager de afvalstoffenheffing zal zijn. Bij een gemiddeld gezin met jaarlijks elf ledigingen daalt de afvalstoffenheffing licht.

Raadsvergadering

Op 9 november besluit de gemeenteraad over de Programmabegroting 2018-2021. Voorafgaand hieraan is er op 26 oktober de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.