Scherpenzeel verontwaardigd over ‘doelredenering’ provincie

Home > Inwoners > Actualiteiten > Scherpenzeel verontwaardigd over ‘doelredenering’ provincie

Scherpenzeel verontwaardigd over ‘doelredenering’ provincie

RSS

Herindeling niet in het belang van onze inwoners

De sluitende meerjarenbegroting, het uitgewerkte, haalbare plan voor de noodzakelijke organisatieversterking en de garanties voor het behoud van voorzieningen die voor de inwoners van Scherpenzeel zo belangrijk zijn, dat alles is door de provincie met één veeg terzijde geschoven. Scherpenzeel is verontwaardigd over de vooringenomenheid waarmee de provincie herindeling af wil dwingen. ‘De provincie heeft ons om een plan gevraagd, maar had kennelijk haar oordeel al gereed en rekent ons af op het feit dat dat plan nog niet is uitgevoerd. En in plaats daarvan kiest men voor het alternatief met de minste garanties: gedwongen herindeling met Barneveld.’

Doelredenering

Herindeling lijkt een doel op zich geworden, concludeert het gemeentebestuur. De provincie redeneert vanuit een ideaalbeeld, een ideologische mal waarin zij het openbaar bestuur in Gelderland wil kneden. Vanuit Scherpenzeels perspectief is herindeling echter een slechte oplossing voor een niet-bestaand probleem: ‘De investeringen in een robuuste organisatie zijn structureel gedekt en reeds in gang gezet. In het sociaal domein presteren we uitzonderlijk goed, en er zijn maar weinig gemeenten die op dit moment een beter financieel perspectief kunnen presenteren dan Scherpenzeel.’ stelt Izaak van Ekeren, wethouder financiën. ‘We werken aan een betere bestuurscultuur en willen onderhandelen met buurgemeenten over samenwerking op deelterreinen, maar zonder steun van de provincie was dat nu nog een brug te ver. We hebben wél een visie, en een robuust, betaalbaar, realistisch en concreet plan. Voor onze dienstverlening, en voor het realiseren van onze ambities voor Scherpenzeel en de Scherpenzelers . Voor het betaalbaar maken van De Breehoek en de bibliotheek, en het behouden van laagdrempelige zorg dicht bij de mensen. We krijgen alleen door dit vooringenomen standpunt van de provincie de kans niet om dat plan uit te voeren.’

Risico’s van herindeling

De eenzijdige blik waarmee de provincie de kadernota heeft beoordeeld steekt de bestuurders, maar dat valt in het niet bij het gebrek aan inhoudelijke gronden om voor herindeling te kiezen. Bij een peiling in november gaf de overgrote meerderheid van de deelnemende inwoners nog aan niet onder Barneveld te willen vallen, maar zelf de regie te willen houden over de Scherpenzeelse voorzieningen als zwembad, bibliotheek en Breehoek, en maatwerk-dienstverlening dicht bij de inwoners, ook als dat OZB verhoging zou betekenen. ‘Juist naar die wensen van de Scherpenzelers is onvoldoende gekeken. Met geen woord rept de provincie over de risico’s van herindeling: een gapend gat bij de Breehoek, en de verontrustende financiële positie van beoogd herindelingspartner Barneveld. En ook Barneveld geeft geen garanties over het toekomstig voorzieningenniveau in Scherpenzeel.’

Draagvlak

Het gemeentebestuur van Scherpenzeel is niet van plan zich bij het voorlopig standpunt van de provincie neer te leggen. ‘We hebben nog geen argumenten gehoord die ons van ons plan af brengen. We doen het voor Scherpenzeel, voor onze inwoners. We zijn er van overtuigd dat ons plan de beste garanties biedt om juist die zaken te behouden die zij belangrijk vinden.’
Eind volgende week ontvangen alle inwoners van Scherpenzeel een persoonlijke oproep om hun mening kenbaar te maken. ‘We roepen onze inwoners op om zich uit te spreken over onze plannen voor Scherpenzeel. Uiteindelijk draait het om draagvlak. Daar kunnen ze, noch in Arnhem, noch in Den Haag, omheen.’