Samen verder werken aan gezonde toekomst Breehoek

Home > Inwoners > Actualiteiten > Samen verder werken aan gezonde toekomst Breehoek

Samen verder werken aan gezonde toekomst Breehoek

RSS

Een toekomstbestendige Breehoek is het gezamenlijke doel van de gemeente Scherpenzeel en Stichting Kulturhus De Breehoek. De Breehoek is al een huiskamer voor de Scherpenzeels gemeenschap en biedt ruimte aan sport, welzijnswerk, verenigingsleven en religie. De huisvesting van het gemeentehuis in de Breehoek biedt kansen de huiskamerfunctie van De Breehoek te versterken. Samen met gebruikers van De Breehoek wordt dit scenario voor de toekomst de komende periode verder uitgewerkt.

Met een stevig en ambitieus project wordt gezocht naar een oplossing  voor huisvestiging van het gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis voldoet op termijn niet meer aan meerdere eisen. Een gunstig neveneffect is dat De Breehoek financieel gezonder en door nog meer Scherpenzelers bezocht wordt. Voor het onderbrengen van het gemeentehuis in De Breehoek is een ingrijpende verbouwing nodig. Dit levert op dat gezamenlijk veel taken worden opgepakt, zoals ontvangst van publiek, en dat men elkaar versterkt.

Gesprekken met welzijn

Ook worden gesprekken met welzijnsorganisaties gevoerd waarbij wordt nagedacht of deze organisaties in de toekomst een plek willen krijgen in de vernieuwde Breehoek. Een centrale hal met publieksbalies van de gemeente, een belangrijke plek voor de activiteiten van de bibliotheek, boekenkasten,  inloop voor welzijn en sociaal contact, een toeristisch informatiepunt en een ontmoetingsplek voor een hapje en een drankje: een levendige en optimaal benutte Breehoek is een pré voor alle inwoners van de gemeente Scherpenzeel.

Samen ontwerp maken

Uit de ‘Optimalisatiestudie Breehoek’ die afgelopen voorjaar is uitgevoerd bleek, dat het project haalbaar is en verder uitgewerkt kan worden. De wijze waarop deze uitwerking zal plaatsvinden is in mei 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Kulturhus De Breehoek.

De volgende stap in het proces is het samen met de gebruikers uitwerken van het doorgerekende scenario in een meer concreet ‘vlekkenplan’ en voorlopig ontwerp-light. Dit betekent ook dat mogelijkheden en keuzen inzichtelijk moeten worden gemaakt en doorberekend moeten worden. Hiervoor ontbreekt het de gemeente aan specifieke deskundigheid.

Daarbij zullen ook gevoelige keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over hoeveel ruimte er voor welke organisatie beschikbaar is, waarbij een onafhankelijke partij nodig is. Het is voor zowel de gemeente – als gebruiker – als voor De Breehoek – als eigenaar van het gebouw - ongewenst om tegelijk als projecttrekker op te treden.

Toch verder in onzekere tijd

Daarom wordt aan de gemeenteraad een krediet gevraagd van 60.000 euro. Het college ziet dat er onzekerheden zijn, zoals de door de provincie ingezette Arhi-procedure en de corona-epidemie die participatie lastiger maakt. Het belang van een toekomstbestendige Breehoek voor alle inwoners van Scherpenzeel is echter belangrijk genoeg om verder te gaan met het uitwerken van een voorlopig ontwerp-light. Met vooral ingezet op draagvlak onder de gebruikers en een functioneel-ruimtelijk ontwerp op hoofdlijnen.

Zodra dit ontwerp concrete vormen aanneemt vindt terugkoppeling naar de deelnemers plaats. Vervolgens wordt het ontwerp voorgelegd aan de Scherpenzeelse samenleving en aan de gemeenteraad.