Ruimte voor ambities en investeringen: sluitende meerjarenbegroting 2021-2024

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ruimte voor ambities en investeringen: sluitende meerjarenbegroting 2021-2024

Ruimte voor ambities en investeringen: sluitende meerjarenbegroting 2021-2024

RSS

Scherpenzeel is trots op een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Er gaat in deze begroting in 2021 ruim 28 miljoen om. Dat is veel geld, waarmee we in de periode tot en met 2024 heel veel mooie en goede dingen kunnen doen voor ons dorp. Als college willen wij innoveren en investeren (nieuw), en beheren en behouden (oud). Daarmee zeggen wij al in oktober: gelukkig oud en nieuw! 

Geld om te investeren en te beheren

Wethouder Izaäk van Ekeren “Wij willen innoveren en investeren in slimme,  duurzame oplossingen die ons dorp toekomstbestendig maken, die passen bij onze schaal en ons dorpse en groene karakter. Maar het gaat niet alleen om vernieuwen en veranderen. Nu meer dan ooit is het ook belangrijk om te waarborgen wat je wilt behouden en beheren. Qua dienstverlening, en qua voorzieningen. Er is namelijk al zoveel op trots op te zijn. Daarbij staat centraal: hoe bewaren we dat ook in de toekomst. Het geld wordt besteed om beide te realiseren in de komende periode. Zo werken we aan een levendig, duurzaam, en krachtig Scherpenzeel!” 

Nieuw Kulturhus, voldoende woningen en duurzame energie

Inmiddels hebben we in onze gemeente het aantal van 10.000 inwoners bereikt. Voor al deze inwoners werken wij aan de realisatie van geschikte en voldoende woningen. We investeren in preventie om gezondheid en welzijn te stimuleren. In de zorg die wij samen met partners bieden, werken we vanuit persoonlijke aandacht en sturen we op behoud van goede kwaliteit. 

Ook stimuleren we de lokale werkgelegenheid door in te zetten op groei van bedrijvigheid op bestaande en nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. We willen samen met gebruikers en inwoners verder met de plannen om ons Kulturhus De Breehoek te behouden, vernieuwen en verbeteren. Binnen het thema duurzaamheid gaat veel aandacht in 2021 naar de lokale energievisie en de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES). We kijken naar hoe we omgaan met hittegolven en waterbeheersing, en het behoud van groen en biodiversiteit in ons dorp. Verder ontwikkelen we in deze periode het samendenken en –werken met inwoners (participatie) verder en versterken we onze rol als netwerkorganisatie.  

Lastenstijging blijft beperkt

Om al deze plannen te realiseren, en tegelijkertijd de benodigde investeringen te doen, is een belastingverhoging onvermijdelijk. Dat was al duidelijk toen de raad in december 2019 besloot over de toekomst van de gemeente. Maar het college is er trots op dat ze er, in lijn met de dit voorjaar vastgestelde Kadernota, in geslaagd zijn om de lastenstijging beperkt te houden tot ongeveer 90,- per huishouden, in geleidelijke stapjes over vier jaar. Dat laatste is overigens in meer gemeenten het geval. Op basis van landelijke benchmarks komt Scherpenzeel zelfs iets dichter bij het landelijk gemiddelde te liggen dan voorheen. En dat, met alle investeringen die de komende jaren in de Scherpenzeelse samenleving worden gedaan.

“Uit alle input die we afgelopen jaar hebben gekregen, weten we hoe belangrijk de Scherpenzelers de Scherpenzeelse voorzieningen vinden. Daar maken we ons hard voor!”, aldus wethouder Izaäk van Ekeren.