Plaatsing laadpalen aan Kloosteregge

Home > Inwoners > Actualiteiten > Plaatsing laadpalen aan Kloosteregge

Plaatsing laadpalen aan Kloosteregge

RSS

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om op de Kloosteregge, ter hoogte van de parkeervakken tussen Kloosteregge nr. 2 en Voorposten nr. 37, een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiervoor is een ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant van 15 februari 2021.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 16 februari  tot en met 29 maart 2021 ter inzage. U kunt het besluit op het gemeentehuis inzien. Maak hiervoor een afspraak.

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht; de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling (dit is telefonisch of digitaal via Teams) worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. (033) 277 23 24. U kunt vragen naar een medewerker van team Verkeer, afdeling Ruimte en Groen.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest).