Opwek van duurzame energie: de Scherpenzeelse keuzes

Home > Inwoners > Actualiteiten > Opwek van duurzame energie: de Scherpenzeelse keuzes

Opwek van duurzame energie: de Scherpenzeelse keuzes

RSS

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Daarom zoeken we in de regio hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind. Dit staat beschreven in de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES 1.0). De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft op 10 juni deze RES vastgesteld. Wat betekent dit voor Scherpenzeel?

Samen hebben acht gemeenten in de regio (Ede, Veenendaal, Barneveld, Rhenen, Wageningen, Renswoude, Nijkerk en Scherpenzeel) twee provincies (Gelderland en Utrecht) en het waterschap - de RES 1.0 vastgesteld. Daarbij zijn moties en amendementen (suggesties en wijzigingen) vastgesteld, ook in Scherpenzeel. Aan de RES is samengewerkt met veel verschillende Stakeholders zoals ondernemers, burgerforum, LTO en natuur- en milieuorganisaties. Deze partijen maakten op 9 juli afspraken hoe met die suggesties en wijzigingen om te gaan. Allemaal blijven ze achter de ambitie staan om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie op te wekken en aan de slag te gaan. Ze willen samen blijven werken. Oók aan uitdagingen en dilemma’s die er nog liggen.

Belangrijke punten uit de RES

Alle partijen onderschrijven het opwekken van duurzame energie door onder andere:

  • zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op geschikte daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven parkeerplaatsen en langs snelwegen en spoorlijnen
  • beperkt zonnepanelen op boerenland te leggen
  • windmolens en zonnepanelen liefst dicht bij elkaar te plaatsen in een beperkt aantal zogenaamde ‘energieclusters’. Die liggen bij voorkeur langs snelwegen, andere infrastructuur of in de buurt van bedrijventerreinen

Om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie in de regio op te wekken, gaan de netbeheerders 200 tot 300 miljoen investeren in de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Alle partijen willen aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s bij windmolens. Zij sluiten zich aan bij de mogelijke landelijke doorontwikkeling van normen voor het plaatsen van windmolens. Die kunnen leiden tot onder andere project-afhankelijke afstandsvereisten tussen woonwijken en windmolens.

Nadruk voor Scherpenzeel

Gemeenten en provincies hebben bij de besluitvorming ook moties en amendementen (suggesties en wijzigingen) voorgesteld. Ook vanuit de Scherpenzeelse gemeenteraad. Zo wil Scherpenzeel benadrukken dat het Scherpenzeelse aandeel aan de RES overeenkomt met de lokale Energievisie. Hier is bijvoorbeeld in opgenomen dat er veel aandacht moet zijn voor energiebesparing. Wat niet wordt gebruikt, hoeft ook niet worden opgewekt. Ook wil Scherpenzeel vooral energie duurzaam opwekken via zon op dak en zet in op het zoveel mogelijk leggen van zonnepanelen op beschikbare daken. Ook zijn in de Energievisie afspraken gemaakt over de hoogte van windmolens die in Scherpenzeel geplaatst mogen worden, de afstand tot woningen en over de verdeling van de opbrengst.

Vervolg: zonneladder en windwijzer

De gemeente Scherpenzeel gaat niet zelf windmolens plaatsen of zonnevelden aanleggen. Een initiatiefnemer (dat kan een grondeigenaar zijn, maar ook een energiecooperatie) zal daar voor een verzoek indienen bij de gemeente. Deze moet dan beoordeeld worden. Hier is een duidelijke toetsing voor nodig, met heldere criteria. En ook een stappenplan: wanneer kan welke manier van opwek mogelijk zijn. Bijv: eerst alle beschikbare daken volleggen met zonnepanelen, voordat een zonneveld op boerenland mag komen. Dit wordt een zonneladder (voor opwek van energie uit zonnepanelen) en een windwijzer (voor opwek van energie via windturbines) genoemd. In Scherpenzeel starten we op korte termijn met het opstellen van deze zonneladder en windwijzer. Dit gaan we doen in samenspraak met inwoners, ondernemers, grondeigenaren en netbeheerders.

Voorlopig zon en wind

De RES gaat nu uit van energieopwek uit wind en zon. Een veelgehoorde opmerking is, dat er meer vormen van duurzame opwek zijn. Zo is er kernenergie, energie uit waterkracht en uit aardwarmte. Omdat voor de plannen tot 2030 alleen de energieopwek uit wind en zon technisch voldoende zijn uitgewerkt, wordt in de RES alleen van deze bronnen uitgegaan. Daarbij wordt erkend, dat innovaties snel gaan en daarom wordt de RES iedere twee jaar herzien. Dan kunnen ook nieuwe vormen van opwek worden opgenomen. 

Wilt u op de hoogte blijven en eventueel meedenken met het opstellen van onze lokale zonneladder en windwijzer? Mail dan naar duurzaam@scherpenzeel.nl en we zetten u op de mailinglijst.