Naar de stembus!

Home > Inwoners > Actualiteiten > Naar de stembus!

Naar de stembus!

RSS
Dit item is verlopen op 24-03-2018.

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de lokale politiek.

Het referendum

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat, kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat van alle bestuurlijke organen in Nederland het dichtst bij de mensen. De leden van de gemeenteraad wonen letterlijk bij u om de hoek. Zij worden rechtstreeks gekozen door u als inwoner van de gemeente. Gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen betekent dus meebepalen wie er in de gemeente Scherpenzeel aan het roer komen te staan. Het college van burgemeesters en wethouders voert besluiten uit die door de raad worden genomen. De raad controleert vervolgens weer of de uitvoering gaat zoals is afgesproken. Als u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. bepaalt u mee welke partijen er in de nieuwe raad komen en met hoeveel mensen zij in de raad komen.

Openingstijden en locaties stemlokalen

U kunt op woensdag 21 maart a.s. tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen op één van de volgende locaties:

  • Basisschool De Wittenberg, Hovenierslaan 17
  • Opstandingskerk, Pr. Marijkelaan 3
  • Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
  • Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2
  • CBS De Korenmaat, Korenveld 1

Wie mogen er stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen in principe alle inwoners van Scherpenzeel van achttien jaar en ouder stemmen. Dit geldt ook voor mensen van achttien jaar en ouder die in Nederland wonen en de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Europese Unie en voor niet-Nederlanders van achttien jaar en ouder die minstens vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.

De stempas

Als stemgerechtigde krijgt u uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen, op uw huisadres, een uitnodiging toegestuurd om op 21 maart a.s. uw stem uit te brengen. U ontvangt daarbij uw stempas. Met deze stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Scherpenzeel uw stem uitbrengen.

Legitimatiebewijs meenemen

Om te mogen stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsdocument tonen.

Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Als u uw identiteitsbewijs heeft verloren, dient u bij het stemmen een kopie van het proces-verbaal van de vermissing te laten zien. Daarnaast moet u een ander document tonen met uw naam en foto. De legitimatiebewijzen mogen max. 5 jaar verlopen zijn om toch te mogen stemmen.

Volmacht

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Scherpenzeel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het is wel belangrijk dat de gemachtigde niet meer dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor de verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen tellen

Het stembureau stelt, na sluiting van de stembureaus, de stemtotalen vast, per lijst en vervolgens per kandidaat. Dit wordt vastgelegd in een procesverbaal. Dit procesverbaal is leidend bij de verdere vaststelling van de uitslag.

Uitslagenavond verkiezingen 21 maart 2018

Na het sluiten van de stembureaus zijn belangstellenden vanaf 22.00 uur van harte welkom in het Grand-Café van De Breehoek voor het bijwonen van de uitslagenavond. Een spannend avond, want samen met de leden van de verschillende politieke partijen en onder het genot van een hapje en een drankje zullen de eerste prognoses bekend gemaakt worden. De uiteindelijke voorlopige verkiezingsuitslag wordt rond middernacht verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op onze website www.scherpenzeel.nl of bellen naar (033) 277 23 24.