Hoe willen we dat Scherpenzeel er over 10 tot 20 jaar uitziet?

Home > Inwoners > Actualiteiten > Hoe willen we dat Scherpenzeel er over 10 tot 20 jaar uitziet?

Hoe willen we dat Scherpenzeel er over 10 tot 20 jaar uitziet?

RSS
Dit item is verlopen op 30-11-2020.

Hoe gaat Scherpenzeel de komende jaren ontwikkelen? Welke uitdagingen zijn er in het gebruik van de ruimte in Scherpenzeel? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid. Wat vinden we belangrijk om te behouden en waar willen we mee aan de slag? Deze vragen stelt de gemeente Scherpenzeel zichzelf en haar inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie. Begin van het jaar gingen we van start.

Onder het motto ‘Leef je omgeving’ viel er bij 1.000 willekeurige inwoners van Scherpenzeel een gouden envelop op de deurmat met een uitnodiging om mee te doen. De eerste bijeenkomst met bewoners vond plaats, vlak voordat de coronacrisis uitbrak.  Daardoor heeft het helaas een tijdje stil gelegen, maar na de zomer starten we het participatietraject weer op, ingericht op de maatregelen van het RIVM. Dat is belangrijk, juist nu de zelfstandigheid van Scherpenzeel het gesprek van de dag is. Het is goed om met elkaar te bepalen hoe we met onze leefomgeving in Scherpenzeel om willen gaan, nu en in de toekomst. We vroegen wethouder Izaäk van Ekeren en projectleider Wouter Algra naar de invulling van de omgevingsvisie.

Waarom een omgevingsvisie?

Het opstellen van een omgevingsvisie is voor gemeenten verplicht. De visie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat. Hierin staan de ambities voor de leefomgeving van Scherpenzeel voor de langere termijn. Niet alleen gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen, ook het Rijk en provincies stellen een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie bundelt beleid op diverse thema’s, zoals op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Izaäk van Ekeren: ‘Maar dat een omgevingsvisie verplicht is vormt niet de belangrijkste reden om er een op te stellen. We willen onze doelen en ambities voor Scherpenzeel met elkaar bepalen en tot goede afwegingen komen. Hiermee willen we onze inwoners, ondernemers en de eigen organisatie inspireren om onze gemeente nog mooier en gezonder te maken om in te wonen, werken en verblijven’.

Welke stappen zijn er al gezet?

Wouter Algra, projectleider van de omgevingsvisie, vertelt: ‘onze Toekomstvisie Scherpenzeel vormt, samen met onze Structuurvisie, een belangrijk vertrekpunt voor de omgevingsvisie. In de Structuurvisie uit 2013 staan onze belangrijkste doelen en ambities voor ruimtelijke ontwikkelingen in Scherpenzeel. In de Toekomstvisie hebben we als doel gesteld om in 2030 nog altijd een ondernemend dorp in een groene omgeving te zijn, met voorzieningen dichtbij en een betrokken samenleving. In het omgevingsvisietraject werken we dit toekomstbeeld verder uit en maken we dit concreet met acties die hieraan bijdragen. Hierbij betrekken we onze inwoners, ondernemers en organisaties. De fysieke leefomgeving is tenslotte van ons allemaal’.

Wat staat er in een omgevingsvisie?

Wouter Algra: “De omgevingsvisie gaat over alles in de fysieke leefomgeving: over wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. In de omgevingsvisie bepalen we met elkaar hoe we in de toekomst keuzes maken als het gaat om onze leefomgeving. Deze keuzes zijn voor de langere termijn. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken helpt de omgevingsvisie om deze keuzes goed en verantwoord te maken. Dit kan gaan over het behoud van ons aantrekkelijke groene landschap, over waar in de toekomst nieuwe huizen worden gebouwd of wat we belangrijk vinden voor de uitstraling van het centrum.

Kan ik als inwoner ook meedenken?

Dat kan zeker en op verschillende manieren. Iedereen met een vraag of een goed idee kan ons bereiken via omgevingsvisie@scherpenzeel.nl. Ook via onze digitale kanalen kunt u meedenken over diverse thema’s en vraagstukken in de omgevingsvisie. Daarnaast bestaat ons participatietraject uit drie fysieke bijeenkomsten, twee MeetUps en een Slotbijeenkomst. Voor de MeetUps hebben 1.000 willekeurige inwoners een gouden envelop ontvangen met een persoonlijke uitnodiging. Ook ondernemers en organisaties uit Scherpenzeel zijn uitgenodigd. Bij de Slotbijeenkomst is iedereen welkom. De eerste MeetUp bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2020. De tweede MeetUp en de Slotbijeenkomst worden na de zomer georganiseerd.

Wat wordt er met mijn inbreng gedaan?

Alle inbreng die we tijdens de bijeenkomsten, via onze digitale kanalen, via ons e-mailadres of op een andere manier ontvangen nemen we mee in het opstellen van de omgevingsvisie. We kunnen onze ruimte maar een keer gebruiken en daarom moeten we keuzes maken. Alle informatie die we hebben verzameld leggen we naast elkaar en we gaan in gesprek met onze gemeenteraad hoe om te gaan met botsingen in een gebied of voor een bepaalde opgave. De gemeenteraad maakt keuzes en die worden vastgelegd in de ontwerp-omgevingsvisie. Iedereen heeft dan de kans hierop te reageren in de zienswijzeperiode.

Er is al een MeetUp geweest, wat wordt er gedaan met de resultaten uit deze bijeenkomst?

Deze resultaten zijn verwerkt in een verslag van de avond, welke te vinden is op onze website: https://www.scherpenzeel.nl/omgevingswet/ onder het tabblad ‘Documenten’. De input wordt op dezelfde manier meegenomen als de input die we nog gaan ophalen tijdens de tweede MeetUp en de Slotbijeenkomst.

Worden er nieuwe Meetups georganiseerd?

Ja, naar verwachting tussen eind september en half november 2020. We zijn druk bezig met de voorbereidingen om het traject weer op te starten en de MeetUps in te richten op de maatregelen van het RIVM. De 1.000 inwoners met een gouden envelop krijgen een nieuwe uitnodiging en de datum van de Slotbijeenkomst wordt op al onze digitale kanalen gecommuniceerd, zodat iedereen in de gelegenheid is om deel te nemen. 

Wanneer is de omgevingsvisie geslaagd?

Izaäk van Ekeren sluit af: ‘De omgevingsvisie is voor mij geslaagd als onze inwoners, ondernemers en organisaties meebepalen en kennis hebben van hoe we de leefomgeving in Scherpenzeel de komende jaren gaan beheren en ontwikkelen. Daarbij hoop ik dat zij zich geïnspireerd voelen om bij te dragen aan dit beheren en ontwikkelen. De Omgevingsvisie werkt pas echt als we er gezamenlijk achter staan en handen en voeten aan geven!. Uw inbreng is belangrijk dus doe allemaal mee!’