GBS, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel: “Werken aan een sociaal, duurzaam en ondernemend Scherpenzeel”

Home > Inwoners > Actualiteiten > GBS, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel: “Werken aan een sociaal, duurzaam en ondernemend Scherpenzeel”

GBS, ChristenUnie en PRO Scherpenzeel: “Werken aan een sociaal, duurzaam en ondernemend Scherpenzeel”

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2018.
Henk Brons (GBS), Marieke van de Beek-Lindhout (CU) en Willem Schuur (PRO Scherpenzeel) tekenen coalitieakkoord

Dat zeiden de fractievoorzitters van de drie partijen, Henk Brons van GemeenteBelangen Scherpenzeel, Marieke van de Beek-Lindhout van de ChristenUnie en Willem Schuur van PRO Scherpenzeel, vanavond bij de presentatie van het Coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend”.

“We willen meer dan ooit nauw samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers. Dat past goed bij de veranderende rol van de overheid: die beslist niet meer alléén, maar is éénvan de partijen die samen met anderen beleid ontwikkelt en uitvoert. Dat gaan we straks in het bijzonder zien als de Omgevingswet wordt ingevoerd.”

“De gemeente Scherpenzeel is er eerst en vooral voor haar inwoners, organisaties en ondernemers; die houding moet onze dienstverlening bepalen. We moeten denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Samen geven we ons dorp Scherpenzeel, waar het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven moet zijn en blijven, vorm.”

Wonen, Werken, Samenleven, Bestuur & Dienstverlening, Duurzaamheid

Het Coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” bestaat uit een vijftal thema’s waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de drie partijen de komende jaren willen bereiken. Een aantal in het oog springende zaken is:

Wonen

 • Het onderzoeken of de “Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020” voldoende actueel is, met in het bijzonder oog voor meer goedkope koop- en sociale huurwoningen en woningen voor begeleid en zelfstandig wonen, woningen voor kleinere huishoudens (bijvoorbeeld in de vorm van tiny houses) en generatiewoningen;
 • Het bij aanbestedingstrajecten maximaal in aanmerking laten komen van lokale ondernemers;
 • Het verbeteren van de (groen)kwaliteit in de woon- en leefomgeving;
 • Het weer in ere herstellen van de natuurwerk- en boomplantdag;
 • Het versterken en uitbreiden van het AED- en burgerhulpverlenersnetwerk;
 • Het werken aan toekomstbestendige openbaar vervoerverbindingen;
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid (waaronder Eikenlaan en Oosteinde).Werken

Werken

 • Het vormgeven van een Ondernemersloket Scherpenzeel als hét aanspreekpunt waar mét ondernemers wordt meegedacht in kansen en mogelijkheden;
 • Het verder uitwerken van het Centrumplan Scherpenzeel (dat meer is dan alleen een cosmetische opknapbeurt) waarbij het aantal centrumparkeerplaatsen blijft behouden, maar tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het sfeervoller maken van het centrum voor inwoners en toeristen;
 • Het, onder voorwaarden, bijvoorbeeld een goede landschappelijke inpassing, meewerken aan de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land en het opknappen van het bestaande bedrijventerrein;
 • Het stimuleren van de aanleg van snel en breed internet (op de bedrijventerreinen, in het buitengebied en in de bebouwde kom).

Samenleven

 • Het versterken van “De Inloop” aan de Dorpsstraat als hét centrale informatie- en adviespunt op het gebied van sociale voorzieningen;
 • Het stimuleren van arbeidsparticipatie bij ondernemers (waarbij de gemeente Scherpenzeel een belangrijke voorbeeldfunctie heeft);
 • Het ontwikkelen van een Digitale Sociale Kaart Scherpenzeel;
 • Het ontwikkelen van beleid om kinderen die in armoede opgroeien, te ondersteunen;
 • Het uitvoering geven aan het Manifest Waardig Ouder Worden;
 • Het verhogen van de jaarlijkse bijdrage aan Kulturhus De Breehoek;
 • Een locatiestudie voor Sportpark De Bree voor het definitief huisvesten van “Scouting Scherpenzeel”, het volkstuinencomplex en “Platteland Anders”.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheid om een kinderboerderij te (laten) realiseren;
 • Het investeren in een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten;
 • Het verruimen van de horeca- en evenemententijden;
 • Het (blijven) stimuleren van maatregelen die zijn gericht op de volksgezondheid.

Bestuur & Dienstverlening

 • Het versterken van de burgerparticipatie en communicatie;
 • Het investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie, met name op het terrein van strategie en duurzaamheid;
 • Het opstellen van een Toekomstvisie Scherpenzeel;
 • Het streven om de gemeentelijke belastingen in deze raadsperiode alleen trendmatig te laten stijgen.

Duurzaamheid

 • De ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn;
 • Het in overleg en samenspraak met de sportverenigingen energieneutraal maken van Sportpark De Bree;
 • Het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen voor zonnepanelen;
 • Het stimuleren van bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen;
 • Het investeren in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan (bijvoorbeeld door verhardingen open te breken);
 • Het uitvoeren van het vastgestelde afvalbeleid (incl. diftar) met een transparante, eerlijke communicatie over nut, noodzaak en positieve gevolgen van het gescheiden inzamelen van afval.

De drie partijen hebben het coalitieakkoord aangeboden aan burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld.

Wethouders

GemeenteBelangen Scherpenzeel, de ChristenUnie en PRO Scherpenzeel hebben – respectievelijk – mevrouw H.E. (Henny) van Dijk-van Ommering, de heer T.A. (Tonnis) van Dijk en de heer A. (Ad) van Es voorgedragen als kandidaat-wethouders. Mevrouw Van Dijk kan, vanwege een niet uit te stellen medische ingreep, vooralsnog geen invulling geven aan het wethouderschap. GemeenteBelangen Scherpenzeel heeft een zakelijke oplossing gevonden door de heer H.J.C. (Henk) Vreeswijk bereid te vinden de komende periode, totdat mevrouw Van Dijk kan worden benoemd en beëdigd, namens GBS het wethouderschap te vervullen.

Het streven is erop gericht om de wethouders tijdens een extra raadsvergadering van 17 mei 2018 te benoemen en te beëdigen.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” is te vinden op de website van de gemeente Scherpenzeel (onder Bestuur).