Actualiteiten

Home > Inwoners > Actualiteiten

Actualiteiten

RSS
 • 1e dorpsdichter van Scherpenzeel

 • Doe aangifte van een strafbaar feit!

 • Collecte

 • Samen werken aan een nieuwe Eikenlaan

 • Afsluiting Druivenkamp

 • Appelboom voor Gelderse Bos Battle

 • Geslaagde Boomfeestdag

 • Mandaatbesluit en Mandaatinstructie OddV

 • Inzameling plastic verpakkingen, metalen en drankkartons (PMD) op vrijdag

 • Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein-Woonwerklandschap

 • Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boslaan-Ringbaan

 • Het Foort

 • Drugslaboratorium strijkt neer in Scherpenzeel

 • Naar de stembus!

  Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor leden van Provinciale Staten van Gelderland. Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

 • Proef: een half jaar gratis grof huishoudelijk afval en groenafval inleveren op de milieustraat

 • Vacature: Coördinator Jeugd & CJG (26-32 uur)

 • Gevonden en verloren voorwerpen

 • Afvalscheiding loont voor een beter milieu!

  Inwoners van Scherpenzeel gaan per 1 januari 2019  betalen voor elke keer dat zij hun mini-container aanbieden voor restafval. Hoe minder vaak dit gebeurt, hoe meer inwoners kunnen besparen. Hoe minder restafval, hoe beter voor het milieu. Hiervoor is het nodig om restafval goed te scheiden en uitsluitend volle containers aan de weg te plaatsen.  

  Om dit realiseren stelt het college aan de raad voor om het zogenaamde diftar-systeem in te voeren.  Diftar staat voor 'gedifferentieerde afvaltarieven' per huishouden. De hoeveelheid aangeboden restafval wordt geregistreerd. De inwoner betaalt per lediging of klepopening van een ondergrondse container.

  Scherpenzelers scheiden hun restafval al goed, maar het kan beter. Met z’n allen scheiden we nog te weinig restafval. In 2017 bedroeg de hoeveelheid restafval 178 kilo per Scherpenzeler.  Dit moet straks maximaal 100 kilo zijn. Via een voorlichtingscampagne van de gemeente worden bewoners geïnformeerd hoe zij het beste hun restafval kunnen scheiden.

  In 2018 is de invoering van diftar niet gerealiseerd. Zoals de wens was van de raad. Daar komt nu verandering in. Een stap in de goede richting van een milieubewust en duurzaam Scherpenzeel. De raad stelt op 1 november de tarieven vast.

  Mini containers
  Voor de mini-containers met GFT, PMD en oud papier verandert er niets, dit afval kan immers worden hergebruikt.  

  Gratis aanbieden van groenafval en grof huishoudelijk afval bij de Milieustraat
  Het college voert de motie van de raad uit dat de inwoners groenafval en grof huishoudelijk afval gratis weg mogen brengen naar de Milieustraat. Het gaat hierbij om een proef van een half jaar in 2019.

  Gratis omruilen van de restafvalcontainer
  De inwoners mogen in de eerste helft van 2019 eenmalig gratis hun restafvalcontainer omwisselen van groot naar klein of andersom. Qua kosten maakt het niet uit of de inwoners een kleine of een grote mini-container hebben.  Het aantal keren dat de container aan de weg wordt gezet is bepalend voor de kosten.

  Bewoners van appartementen doen ook mee
  De gemeente plaatst verzamelcontainers voor GFT-afval bij hoogbouw. Zo kunnen zij hun restafval ook beter scheiden.

  Duurzaamheid
  Wethouder Van Dijk: “In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijk thema. We produceren als samenleving veel te veel afval en dat is niet duurzaam. We gooien vaak dingen weg waar we nog best wat mee kunnen.  Maar dan moeten we dat afval wel scheiden. Als afval eenmaal in het restafval belandt, is het verloren: dan gaat het naar de verbrandingsoven en gaan al die waardevolle grondstoffen in vlammen op. Daarom moeten we met z’n allen ons afval beter scheiden. Want alles wat we scheiden kunnen we opnieuw gebruiken. Zo wordt afval weer grondstof. 

  Naast milieuwinst en financiële winst levert goed scheiden van afval een derde winstpunt op: namelijk ‘maatschappelijke’ winst. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verwerken veel van het gescheiden ingezamelde afval. Zij  werken in een veilige omgeving aan het terugbrengen van nuttige stoffen in onze samenleving. Zo houden we met elkaar de aarde leefbaar en mooi, want die lenen wij van onze kinderen!”

 • Onroerendzaakbelasting volgend jaar niet omhoog

  Onroerendzaakbelasting volgend jaar niet omhoog

  Scherpenzeel, 25 september 2018 – De onroerendzaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd. “Een unieke situatie”, licht wethouder Henk Vreeswijk toe. “Ieder jaar verhogen we deze belasting in ieder geval met de verwachte inflatie. Dit keer is dat niet nodig, omdat er voldoende financiële ruimte is.” Daar tegenover staat wel een stijging van de rioolheffing van negen euro, zoals dat eerder al was afgesproken. Voor de afvalstoffenheffing wordt het systeem ingevoerd van betalen per lediging van de restafvalcontainer (diftar). Dit alles blijkt uit de eerste Programmabegroting 2019-2022 van deze coalitieperiode die het college van Burgemeester en Wethouders van Scherpenzeel heeft opgesteld.

  Ambities

  Het college is blij dat het de ambities kan waarmaken. Er is voldoende geld beschikbaar om te blijven doen wat de gemeente deed. Zo blijft Scherpenzeel een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. In de begroting staan ook veel nieuwe ontwikkelingen. Zo worden er 200 tot 250 nieuwe huizen gerealiseerd in de komende jaren. Gestart wordt met de herinrichting van de Eikenlaan. Er komt een goed system voor het melden van problemen buiten op straat of in de buurt. Ook het sociale karakter van het dorp wordt versterkt. De gemeente investeert extra in het Inlooppunt in het dorp. Dat is de plek om elkaar te ontmoeten en advies in te winnen.

  Solide financieel beleid

  In deze Programmabegroting staan alle ambities voor de komende vier jaar, inclusief de beschikbare financiële middelen. De programmabegroting heeft voor alle vier de jaren een positief saldo. Dit betekent dat de gemeente Scherpenzeel financieel gezond is!

  Raadsvergadering

  Het college heeft de Programmabegroting 2019-2022 naar de Raad gestuurd. Op 1 november besluit de gemeenteraad hierover. Voorafgaand hieraan is er op 18 oktober de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.

 • Uitkomst cliëntervaringsonderzoek Wmo

 • Uitkomst cliëntervaringsonderzoek Jeugd

 • Blauwalg

 • Wilt u het gemeentenieuws per e-mail ontvangen?

 • Test streaminglinks

 • Vrijwilligers gezocht voor Boenen bij de Boeren

 • Scherpenzeel zoekt burgerhulpverleners

 • Spoedeisende zorg Jeugdhulp

Archief