Actualiteiten

Home > Inwoners > Actualiteiten

Actualiteiten

RSS
 • Collecte

 • Digitaal wethoudersspreekuur 14 juni 2021

 • Voorkom onnodig papierafval, bestel een sticker!

 • Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

 • Voorlichting Eikenprocessierups

 • Bladluisbestrijding

 • Nieuw systeem meldingen openbare ruimte

 • Collectieve inkoopactie zonnepanelen

 • Oproep inleveren betalingsbewijzen muziekonderwijs seizoen 2020-2021

 • Let op bij verkopers aan de deur!

 • Aanvragen subsidie instrumentaal muziekonderwijs cursusjaar 2021-2022

 • Glasvezelaanleg van KPN van start

 • Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 en informatiemiddag/avond

 • Ontwerp omgevingsvisie en ontwerp milieuimpactbeoordeling

 • Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond

 • Informatie over de eikenprocessierups

 • Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

 • Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen

 • Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2021

 • E-laadpaal Kamillelaan

 • Gemeentesecretaris Wilma van de Werken kondigt vertrek aan

  Scherpenzeel, 4 mei 2021 – Gemeentesecretaris Wilma van de Werken vertrekt eind juni bij gemeente Scherpenzeel. Per 1 juli 2021 start zij als gemeentesecretaris bij de gemeente IJsselstein. Van de Werken werkt ruim 3 jaar bij de gemeente Scherpenzeel en is als gemeentesecretaris de algemeen directeur en eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

  “Sinds 2018 heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt voor en aan de gemeente Scherpenzeel. Ik heb gezien hoe de organisatie zich inspant voor de inwoners, met maatwerk, betrokkenheid, enthousiasme en aandacht. Er is rust gekomen in de organisatie en politiek commitment om de organisatie structureel te versterken. Er staat nu een stevige organisatie die de basis op orde heeft en met goede ideeën voor de toekomst van Scherpenzeel.

 • Jij verdient een lintje!

 • Samen rattenoverlast voorkomen!

 • Vastgesteld bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan

 • Zienswijze Scherpenzeel op herindelingsontwerp vastgesteld

  Op 21 april heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de zienswijze van de gemeente Scherpenzeel op het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel van de provincie Gelderland vastgesteld.

  In de 46 pagina’s tellende zienswijze zet de gemeente Scherpenzeel de ambities en opgaven voor Scherpenzeel uiteen, en de keuzes die daarin zijn gemaakt door de inwoners en de gemeenteraad. Ook wordt beargumenteerd dat de noodzaak voor een gedwongen herindeling ontbreekt. Zolang er geen evident bestuurskrachtprobleem is, waarvoor gemeenten geen oplossing kunnen vinden, zijn gemeenten immers autonoom en vrij om hun eigen keuzes te maken.

  Vervolgens wordt ingegaan op het herindelingsontwerp van GS. Alhoewel het voorstel een aantal positieve elementen bevat, waarvoor zeker waardering is, is Scherpenzeel van mening dat het onvoldoende garanties bevat op het punt van zeggenschap, instandhouding van voorzieningen, financiën en maatwerk dienstverlening. Daarbij komt dat de zelfstandige koers naar mening van de gemeente Scherpenzeel de beste manier is om de ambities en opgaven van Scherpenzeel te realiseren. Scherpenzeel kiest daarom het beste van twee werelden: samenwerken als dat effectiever is, maar zelfstandig blijven, om het verschil te kunnen maken voor de eigen inwoners, bedrijven en instellingen.

  Aansluitend wordt betoogd dat het proces niet voldeed aan de kwaliteitscriteria van de Minister en van het Beleidskader Herindeling. Scherpenzeel vindt bovendien dat een andere uitkomst zeer goed denkbaar was geweest, maar ervaart dat de gemeente door de provinciale regieneming gehinderd is in het werken aan de eigen opgaven.

  Scherpenzeel constateert dat draagvlak voor herindeling ontbreekt, en roept PS, de minister en de Tweede en Eerste Kamer op om, in plaats van ‘opschalen zonder dringende reden of draagvlak’, te kiezen voor kernwaarden als behoorlijk bestuur, dienstbaar leiderschap en democratische legitimiteit. En dus voor de ruimte om als zelfstandige gemeente de eigen toekomst vorm te geven. 

  De zienswijze is daarmee in lijn met de uitkomst van de inwonerpeiling van 17 maart jl., waarbij 82% van de inwoners van Scherpenzeel voor een zelfstandige toekomst koos, wijst Scherpenzeel het herindelingsontwerp van de hand.

  De zienswijze is met een meerderheid (fracties GemeenteBelangen Scherpenzeel en SGP) door de gemeenteraad aangenomen. Een minderheid in de raad (fracties CDA, CU en Pro Scherpenzeel) geeft de voorkeur aan herindeling met Barneveld. Uiteindelijk beslist het Rijk hierover.

  Motie in-het-geval-dat

  Naast de zienswijze heeft de raad een motie aangenomen, met diezelfde 8-5 meerderheid (GBS en SGP voor, CDA, CU en Pro tegen), voor het geval de provincie het voorstel voor herindeling door wil zetten aan de Minister. De fracties van Gemeentebelangen en SGP zijn van mening er meer garanties moeten komen voor de toekomst van Scherpenzeel binnen de nieuwe gemeente. Een lichte herindeling wordt afgewezen, de zeggenschap van Scherpenzeel binnen het kernenbeleid moet geborgd worden, de voorzieningen en maatwerk-dienstverlening moeten in stand worden gehouden en beide gemeenten moeten in financiële zin ‘schoon door de poort’. Het College van Scherpenzeel wordt opgeroepen zich hier zowel in de zienswijzeprocedure, als in het daarop volgende traject, voor in te spannen. De fracties van CDA, CU en Pro zijn van mening dat deze motie overbodig is omdat dit al afdoende is verwoord in het herindelingsontwerp.

 • Preventieve bestrijding Eikenprocessierups

 • Groep 5 en 6 van CBS Korenmaat plantten Tiny Forest aan in Akkerwinde  

  In de wijk Akkerwinde plantten leerlingen van groep 5 en 6 van CBS Korenmaat woensdag 14 april een Tiny Forest aan. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. In het buitenlokaal dat onderdeel is van het Tiny Forest krijgen de kinderen straks les en kunnen ze volop spelen. Daarnaast wordt het Tiny Forest een groene en gezonde ontmoetingsplek in de wijk.


  De jonge Scherpenzelers konden hun pret niet op tijdens de plantdag: het was prima weer om bomen te planten en een paar uurtjes buiten doorbrengen vonden de leerlingen geen straf. Schooldirecteur Karin Sommer vertelde de kinderen dat de school bij de nieuwbouw een paar jaar geleden graag een trapveldje wilde. Deze Tiny Forest is veel meer dan dat: ook een buitenlokaal en veel mogelijkheden voor natuurlijk spelen met onder meer water, een pomp en tunnels.

  Speel-Akker
  Kinderburgemeester Lisa van Garderen onthulde het informatiebord met daarop de naam van het Tiny Forest: Speel-Akker. De naam van het bos is gekozen door Lisa, uit verschillende suggesties die zijn aangedragen door buurtkinderen en leerlingen van de Korenmaat. Jurre, uit de wijk Akkerwinde, diende Speel-Akker in. Lisa “Dat vind ik een mooie naam want het zegt iets over de wijk Akkerwinde en dat je hier heel fijn kunt spelen.”

  Eikenbomen
  Daarna plantten de kinderburgemeester en wethouder Henny van Dijk de eerste boom: een eik. “Heel symbolisch”, vond de wethouder, gezien de eiken die onlangs moesten worden gerooid op de Eikenlaan. “En wat zo prachtig is: deze eiken zijn hier in Tiny Forest weer te zien als speel- en klimtoestellen. Deze bomen krijgen dus een tweede leven. Ik wens alle kinderen hier veel speelplezier.”

  Momenteel is Speel-Akker niet open voor publiek, want eerst krijgen de bomen en het gras de kans om te groeien. Als de bouwhekken verwijderd zijn over enkele weken, is iedereen welkom.

  Rangers
  De afgelopen maanden hebben gemeente Scherpenzeel, CBS Korenmaat, buurtbewoners, de Koninklijke Ginkel Groep, Sara Los van Natuurlijke Tuinen en IVN Natuureducatie toegewerkt naar een mooi ontwerp voor het Tiny Forest. De leerlingen uit groep 5 en 6 hebben de komende jaren een bijzondere rol: zij worden Tiny Forest Rangers en beschermen en verzorgen het bos. Ze gaan ook onderzoekjes doen in het bos en leren er over de natuur door er zelf over te vertellen.

  Iedere buurt een Tiny Forest
  Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Tiny Forest in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2-opslag.

  Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN wil dat elke buurt zijn eigen Tiny Forest krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

 • Nieuw systeem meldingen openbare ruimte

 • Bedankje voor naamgever "Zelder'

 • Snel en makkelijk melden via Reppido

 • Tozo-4: nieuwe aanvraagperiode

 • Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vanaf nu mogelijk bij gemeente Scherpenzeel

 • Meldpunt Bezorgd: als hulp hard nodig is

 • Uitslag inwonerspeiling: Hoge opkomst en grote meerderheid stemt voor ’zelfstandig Scherpenzeel’

  De uitslag van de inwonerspeiling over de toekomst van de gemeente Scherpenzeel is

  Keuzes aantal stemmen percentage
  Herindeling met Barneveld 885 15%
  Zelfstandig Scherpenzeel 4944 82%
  Geen mening 158 3%

  Daarmee heeft de grote meerderheid gestemd voor een zelfstandige toekomst van gemeente Scherpenzeel. De opkomst voor de inwonerspeiling is 77%.
   

  Van maandag tot en met woensdag 17 maart konden stemgerechtigde inwoners uit Scherpenzeel stemmen voor de peiling over de bestuurlijke toekomst. In totaal mochten 7821 stemgerechtigde inwoners hun stem uitbrengen voor de peiling. Er zijn in totaal 5986 geldige stemmen uitgebracht.

  Het doel van de inwonerspeiling was om een eenduidig beeld te geven van hoe de gemeenschap van Scherpenzeel denkt over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel.
  Burgemeester Eppie Klein ‘Ik heb me hard gemaakt voor het organiseren van deze peiling om recht te doen aan de oproep die vanuit verschillende kanten is gekomen om eenduidig in beeld te breng hoe de gemeenschap van Scherpenzeel over de bestuurlijke toekomst denkt. Met deze opkomst en uitslag ligt er nu een helder beeld van wat de inwoners ervan vinden. Ik ben blij dat zoveel inwoners hun stem hebben laten horen.’

  De uitslag van de inwonerspeiling wordt meegenomen in de zienswijze (reactie) die de gemeenteraad van Scherpenzeel aan Gedeputeerde Staten (GS) gaat geven. Het is vervolgens aan Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland, en daarna mogelijk de minister en de Tweede en Eerste Kamer om de uitslag van de inwonerspeiling te laten meewegen in de besluiten die genomen worden.

 • Hulp nodig of behoefte aan een praatje?

 • Glasvezelnetwerk: aanleg en toezicht

 • Traject na besluit GS over herindeling

 • Meerjarige prestatieafspraken wonen

 • Vervangend vervoer voor buurtbus

 • Financiële regeling voor clubs en verenigingen

 • Aanleg glasvezel: hoe zit het?

 • Scherpenzeel krijgt dorpsbreed netwerk van glasvezel

 • College blij met mandaat van de Scherpenzelers: Scherpenzeel moet zelfstandig blijven

 • Nieuws rondom corona

 • Trouwlocaties Huize Scherpenzeel en park

 • Scherpenzeel klaar voor een zelfstandige toekomst

 • Erehagen bij uitvaarten

 • Toekomstvisie Scherpenzeel: hoe staat het ermee?

  Eind vorig jaar kwam de Scherpenzeelse samenleving samen in de Breehoek voor een toelichting op het maken van een keuze tussen een zelfstandig Scherpenzeel of een herindeling met de gemeente Barneveld. Wethouder Izaäk van Ekeren, verantwoordelijk voor dit proces: ‘in december heeft de raad een keuze gemaakt voor een ‘zelfstandig Scherpenzeel’. Met de uitwerking hiervan zijn we de afgelopen maanden voortvarend aan de slag gegaan.’ 

  Het college is deze maanden druk bezig met het uitwerken van het raadsbesluit. In de zogenaamde Kadernota beschrijven we hoe we het voorzieningenniveau in Scherpenzeel en onze dienstverlening de komende jaren gaan betalen. Van Ekeren: ‘Omdat daar altijd keuzes bij komen kijken wilden we graag met de inwoners hierover in gesprek. Corona heeft dat helaas doorkruist. Niet alleen omdat het fysiek lastig is om mensen te spreken, maar ook omdat mensen nu wel andere dingen aan hun hoofd hebben’. 

  Dat de Kadernota opgesteld wordt zonder de samenleving hierbij te betrekken is jammer. Maar de strakke deadline voor de Kadernota staat vast. Eind mei wordt deze door het college vastgesteld. De gemeenteraad moet zich in juli kunnen uitspreken over de hoofdlijnen van de koers, en de (financiële) kaders voor komende jaren. Van Ekeren: ‘dit najaar, als we de Kadernota gaan uitwerken in een concrete meerjarenbegroting, hopen we dat we dit wel samen met de inwoners en organisaties kunnen doen. Op dit moment loopt de eerste verkenning samen met de Breehoek en de bibliotheek, in een later stadium na de coronacrisis betrekken we alle gebruikers erbij’. 

  Het tussentijdse overleg met de provincie over het proces in aanloop naar de kadernota gaat gewoon door. De provincie zal voor het zomerreces een oordeel geven. Van Ekeren: ‘iedereen heeft zo langzamerhand behoefte aan duidelijkheid. In het najaar zullen we de door de Raad vastgestelde meerjarenbegroting aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland’. 

  Meer informatie over de Toekomstvisie van Scherpenzeel 2030

 • Informatie rond maatregelen corona-bestrijding

 • Maatschappelijke initiatieven welkom via Sociale Wegwijzer

 • Coronavirus: Wat moet ik doen als de spanningen thuis oplopen?

 • Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers (tozo) deze week (nr 14) van start.

 • Ook financiële tegemoetkoming voor non-food-ondernemers (TOGS)

  Ook ondernemers in de non-food-sector kunnen vanaf maandag 30-03-2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als Noodregeling.

  Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daartoe hebben minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer besloten. 

  Rijksoverheid over de regeling Tegemoetkoming non-food ondernemers

 • Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen voor ondernemers

 • Overheid.nl

Archief