Actualiteiten

Home > Inwoners > Actualiteiten

Actualiteiten

RSS
 • Mogelijk ander termijnbedrag gemeentelijke belasting

  De afschrijving van de gemeentelijke belasting kan deze maand een ander bedrag zijn dan in de voorgaande termijnen. Voor de meeste afschrijven geldt, dat deze maand anderhalf termijnbedrag in rekening wordt gebracht. De automatische incasso wordt maandag 30 november afgeschreven. 

  De gemeente Scherpenzeel heeft de verwerking en inning van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan externe bureaus. Waarschijnlijk is in de interactie tussen de bureaus een technisch probleem opgetreden, wat tot gevolg heeft dat de incassobedragen hoger zijn. Op dit moment wordt de exacte oorzaak onderzocht.

  Wat betekent dit voor u

   Het totaal te betalen bedrag van de aanslag verandert niet, alleen de maand november kan hoger uitvallen. In december wordt dit in mindering gebracht op het termijnbedrag. 

  Als u een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso wordt maandag 30 november de hogere termijnbetaling afgeschreven. U heeft dan de volgende keuzemogelijkheden:

  - Als u niets doet, wordt het bedrag van de eventuele resterende betaaltermijnen lager in de volgende maand. 

  - U kunt de automatische incasso van november storneren. Het bedrag wordt dan door uw bank teruggestort. Afhankelijk van het aantal termijnen dat nog open staat wordt dan het nieuwe termijnbedrag bepaald.

  - U heeft de keuze om na het storneren van de incasso van november, handmatig een bedrag over te maken naar de gemeente. Bijvoorbeeld het gebruikelijke termijnbedrag, dat u kunt zien in de afschrijving van de afgelopen maanden. In dat geval zal het bedrag van de resterende betaaltermijnen weer normaal zijn.

  We begrijpen heel goed dat dit voor u vervelend is en bieden onze excuses aan voor de afwijkende afschrijving. We hopen dat u zich kunt vinden in de geboden keuzes. Wilt u naar aanleiding van dit bericht telefonisch contact, dan kan dit maandag 30 november en dinsdag 1 december via 0332772324. Mailen mag ook naar belastingen@scherpenzeel.nl

 • Collecte

 • Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie 2 december 2020

  De onafhankelijke commissie bezwaarschiften houdt woensdag 28 oktober 2020 een openbare hoorzitting in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel.

  Gelet op de Corona maatregelen is de publieke tribune gesloten.

  Het volgende bezwaarschrift wordt behandeld:

  19.30 uur Bezwaarschrift ingediend door Jumbo Mudde Scherpenzeel tegen het besluit d.d. 28-09-2020 van het college m.b.t. een tijdelijke verleende standplaatsvergunning tbv verkoop oliebollen en andere luxe bollen thv Markstraat 11/Beukenlaan te Scherpenzeel.

 • Carbid schieten

 • Verloren en gevonden voorwerpen

 • Naam uniek buurtje, stem op de vijf varianten

 • Opinieronde donderdag 30 november kijk en luister mee via de website

 • Omgevingsvergunning aanvragen week 48

 • Omgevingsvergunning veerleend week 48

 • Enquête-uitslag opwek duurzame energie

 • Overheid.nl

 • Publicatie plaatsing laadpunten in de openbare ruimte

 • Sluit niet je ogen voor kindermishandeling

 • Advertentie voor Kinderburgemeester

  Scherpenzeel zoekt, voor de periode van één kalenderjaar, een

  Kinderburgemeester m/v

  die onze burgemeester kan ondersteunen in zijn representatieve taak

 • Omgevingsvergunning week 47

 • Abonnement op digitale gemeentepagina

 • Duurzame basis in Scherpenzeel wordt uitgebouwd: wie doet er mee?

 • Hondenbelasting: waarom en hoe werkt het?

 • In quarantaine, wat houdt dit in? Meer info en tips in de gids

 • Enquête over windmolens en zonnevelden

 • Open brief aan Barneveld

  Aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld

  Beste Barnevelders,

  Als buren willen we er niet alleen voor elkaar zijn als de nood het hoogst is (zoals bij onze samenwerking in de Corona-pandemie) maar zijn we ook uit op een goede lange termijn-relatie als buren, en binnen onze ‘buurt’, de regio. Dat begint bij op feiten gebaseerde uitlatingen, en bij een onbevooroordeelde, frisse blik, en bij een open dialoog waarin meningen kunnen worden gewisseld op basis van openheid en respect. Van ons naar u, en andersom. In deze open brief willen we u daarom informeren over de feitelijke achtergronden en onze intenties. We hopen dat dit bijdraagt aan wederzijds begrip, en aan het bouwen aan onze toekomstige relatie.

  Misvattingen

  Over Scherpenzeel wordt nogal wat beweerd. .....Lees verder voor de hele brief

 • PFAS bodemkwaliteitskaart en beleidsregels

 • Laadpunten elektrische auto’s

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein

 • De gemeente Scherpenzeel plaatst bladkorven op verschillende locaties in Scherpenzeel

 • Ruimte voor ambities en investeringen: sluitende meerjarenbegroting 2021-2024

  Scherpenzeel is trots op een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Er gaat in deze begroting in 2021 ruim 28 miljoen om. Dat is veel geld, waarmee we in de periode tot en met 2024 heel veel mooie en goede dingen kunnen doen voor ons dorp. Als college willen wij innoveren en investeren (nieuw), en beheren en behouden (oud). Daarmee zeggen wij al in oktober: gelukkig oud en nieuw! 

  Geld om te investeren en te beheren

  Wethouder Izaäk van Ekeren “Wij willen innoveren en investeren in slimme,  duurzame oplossingen die ons dorp toekomstbestendig maken, die passen bij onze schaal en ons dorpse en groene karakter. Maar het gaat niet alleen om vernieuwen en veranderen. Nu meer dan ooit is het ook belangrijk om te waarborgen wat je wilt behouden en beheren. Qua dienstverlening, en qua voorzieningen. Er is namelijk al zoveel op trots op te zijn. Daarbij staat centraal: hoe bewaren we dat ook in de toekomst. Het geld wordt besteed om beide te realiseren in de komende periode. Zo werken we aan een levendig, duurzaam, en krachtig Scherpenzeel!” 

  Nieuw Kulturhus, voldoende woningen en duurzame energie

  Inmiddels hebben we in onze gemeente het aantal van 10.000 inwoners bereikt. Voor al deze inwoners werken wij aan de realisatie van geschikte en voldoende woningen. We investeren in preventie om gezondheid en welzijn te stimuleren. In de zorg die wij samen met partners bieden, werken we vanuit persoonlijke aandacht en sturen we op behoud van goede kwaliteit. 

  Ook stimuleren we de lokale werkgelegenheid door in te zetten op groei van bedrijvigheid op bestaande en nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. We willen samen met gebruikers en inwoners verder met de plannen om ons Kulturhus De Breehoek te behouden, vernieuwen en verbeteren. Binnen het thema duurzaamheid gaat veel aandacht in 2021 naar de lokale energievisie en de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES). We kijken naar hoe we omgaan met hittegolven en waterbeheersing, en het behoud van groen en biodiversiteit in ons dorp. Verder ontwikkelen we in deze periode het samendenken en –werken met inwoners (participatie) verder en versterken we onze rol als netwerkorganisatie.  

  Lastenstijging blijft beperkt

  Om al deze plannen te realiseren, en tegelijkertijd de benodigde investeringen te doen, is een belastingverhoging onvermijdelijk. Dat was al duidelijk toen de raad in december 2019 besloot over de toekomst van de gemeente. Maar het college is er trots op dat ze er, in lijn met de dit voorjaar vastgestelde Kadernota, in geslaagd zijn om de lastenstijging beperkt te houden tot ongeveer 90,- per huishouden, in geleidelijke stapjes over vier jaar. Dat laatste is overigens in meer gemeenten het geval. Op basis van landelijke benchmarks komt Scherpenzeel zelfs iets dichter bij het landelijk gemiddelde te liggen dan voorheen. En dat, met alle investeringen die de komende jaren in de Scherpenzeelse samenleving worden gedaan.

  “Uit alle input die we afgelopen jaar hebben gekregen, weten we hoe belangrijk de Scherpenzelers de Scherpenzeelse voorzieningen vinden. Daar maken we ons hard voor!”, aldus wethouder Izaäk van Ekeren. 
   

 • Samen verder werken aan gezonde toekomst Breehoek

  Een toekomstbestendige Breehoek is het gezamenlijke doel van de gemeente Scherpenzeel en Stichting Kulturhus De Breehoek. De Breehoek is al een huiskamer voor de Scherpenzeels gemeenschap en biedt ruimte aan sport, welzijnswerk, verenigingsleven en religie. De huisvesting van het gemeentehuis in de Breehoek biedt kansen de huiskamerfunctie van De Breehoek te versterken. Samen met gebruikers van De Breehoek wordt dit scenario voor de toekomst de komende periode verder uitgewerkt.

 • Aanleg van glasvezel van start, komende weken graafwerk

 • Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder nieuwbouw woning Hopeseweg 10

 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

 • Vervangend vervoer voor buurtbus

 • Financiële regeling voor clubs en verenigingen

 • Aanleg glasvezel: hoe zit het?

 • Rioolwerk 19 oktober t/m 4 december

 • Opruimdag tegen zwerfafval

 • Aanmelden organisatie of vereniging voor de gemeentegids

 • Gratis workshops voor vrijwilligers

 • Scherpenzeel krijgt dorpsbreed netwerk van glasvezel

 • Vergadering van wijkplatform-Oost

 • Informatieronde 15 september 2020 – Sociaal Domein

 • Samen rattenoverlast voorkomen!

  Er komen regelmatig meldingen binnen over rattenoverlast. Vrijwel altijd heeft dit te maken met onbedoeld voedselaanbod. Door onzorgvuldig met voer en etenswaren om te gaan worden onbedoeld ook ratten gelokt en gevoerd. Ratten hebben namelijk drie levensbehoeften, een schuilplaats met in de directe omgeving voedsel en water. Ten aanzien van het beperken van het voedselaanbod valt er nog heel veel te winnen. lees verder 

  Doe mee aan de Verspillingsvrije Week

  Vind jij het ook zonde om voedsel te verspillen? Doe dan mee met de Verspillingsvrije Week, een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Ga van 1-7 september de uitdaging aan om één week lang minder te verspillen. Meedoen is leuk, makkelijk levert winst op voor je portemonnee. En je bent ook nog eens goed bezig voor het milieu! lees verder

 • Online een afspraak maken bij Burgerzaken: gemak dient de mens

  De afdeling Burgerzaken van gemeente Scherpenzeel werkt voortaan op afspraak. Hiermee is de dienstverlening voor de inwoners verbeterd.

 • Hoe willen we dat Scherpenzeel er over 10 tot 20 jaar uitziet?

 • College blij met mandaat van de Scherpenzelers: Scherpenzeel moet zelfstandig blijven

  De inwoners van Scherpenzeel hebben zich in een inwonerpeiling in meerderheid uitgesproken voor een zelfstandig Scherpenzeel. Uit de 4630 ingeleverde geldige stembiljetten blijkt dat 86,91% de voorkeur geeft aan zelfstandigheid. De totale opkomst is 58,88%.

  Op basis van de inhoudelijke analyses bleek al dat zelfstandigheid haalbaar en betaalbaar is, en de beste manier zou zijn om de ambities van Scherpenzeel te realiseren. Ook in eerdere peilingen kwam een voorkeur voor zelfstandigheid naar voren.

  Alhoewel het College al overtuigd was van (het draagvlak voor) de zelfstandige koers, is het College blij met de uitkomst van de onafhankelijke peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.  

  Wethouder Izaäk van Ekeren: ‘Niet voor niets is draagvlak een essentiële randvoorwaarde voor Den Haag om mee te werken aan herindeling. Het staat nu onomstotelijk vast dat er geen draagvlak is voor herindeling. Dat is een belangrijk signaal, zowel voor de provincie als voor het Rijk. En ook voor ons, als gemeentebestuur. We doen het tenslotte voor onze inwoners, hun wensen zijn voor ons leidend. Erg blij zijn we dat de Scherpenzelers hier ook zo over denken en er draagvlak is voor een zelfstandig Scherpenzeel.’ 

  Naast draagvlak moet ook de noodzaak van herindeling zijn aangetoond. Dat is nadrukkelijk niet het geval, zo betoogde het college in recente brieven aan de Minister en aan het college van Gedeputeerde Staten. Ook gemeentefondsspecialist dr. Jan Verhagen onderschrijft dat Scherpenzeel op lange termijn (>10 jaar) financieel gezond is.

  Het college van B&W zal zich de periode, met het mandaat van de samenleving, hard blijven maken voor de zelfstandige koers. Wethouder Henny van Dijk: ‘We gaan ons hard maken voor het behouden van onze zelfstandigheid richting de provincie en het ministerie. We lopen in gemeenteland voorop op het gebied van sociale voorzieningen. Dit willen we ook zo houden en als zelfstandige gemeente houden we de regie hierop’. 
  Wethouder Gerard van Deelen voegt daaraan toe: ‘Het behoud van De Breehoek, en voorzieningen zoals de bibliotheek en het zwembad, is voor ons een harde eis, en zelfstandigheid biedt daarvoor de beste perspectieven. Nu dat de meerderheid de voorkeur heeft voor een zelfstandig Scherpenzeel komt dit ook dichterbij en kunnen we hier in gaan investeren. 

 • Corana: Aangepaste noodverordening vanaf 1 juli

 • Coronavirus: Aangepaste noodverordening 15-06-2020

 • Burgerzaken alleen op afspraak

 • Scherpenzeel verontwaardigd over ‘doelredenering’ provincie

 • Nieuws over de kadernota: gestelde vragen @ online webinars

 • Coronavirus: aangepaste noodverordening 29 mei 2020

 • Nieuws rondom corona

 • Horeca weer open en uitbreiding terrassen

 • Trouwlocaties Huize Scherpenzeel en park

 • Scherpenzeel klaar voor een zelfstandige toekomst

 • Corona-aanpak: de volgende stap

 • Nieuwe noodverordening: meer mogelijkheden voor sport, recreatie en contactberoepen

 • Nieuwe noodverordening per 11 mei 2020: meer mogelijkheden voor sport, recreatie en contactberoepen.

 • Coronavirus: stap voor stap maatregelen versoepelen en wanneer

 • Coronabesmettingen bij uitzendkrachten Scherpenzeels bedrijf

  Bij 30 bewoners van een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Velp zijn op vrijdag 1 mei coronabesmettingen vastgesteld. De GGD Gelderland-Midden is direct na de eerste besmetting  gestart met een uitgebreid bron-en contactonderzoek. Een aantal personen uit de besmette groep werkt of werkte als uitzendkracht bij een bedrijf in Scherpenzeel.

  Bij het contactonderzoek is ook het Scherpenzeelse bedrijf betrokken. De besmette personen hebben voor zover nu bekend geen contacten buiten het bedrijf gehad. Ze gaan met groepsvervoer van hun woonadres naar hun werk in Scherpenzeel en terug. Het bedrijf stelt volledig mee te werken aan het onderzoek en volgt daarnaast alle adviezen die het RIVM eerder heeft gegeven.

  De besmette personen zijn inmiddels gescheiden van de andere bewoners en in quarantaine gegaan. De GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. Op deze manier wordt in kaart gebracht met wie de besmette personen allemaal in contact zijn geweest en kunnen deze mensen actief benaderd worden.

 • Aangepaste noodverordening 29 april 2020

 • Erehagen bij uitvaarten

 • Koninklijke onderscheidingen in Scherpenzeel

 • Maatregelen Corona verlengd, nieuws over basisscholen en jeugdsport t/m 18 jaar

 • Brief aan sportverenigingen over nieuwe maatregelen Corona

 • Toekomstvisie Scherpenzeel: hoe staat het ermee?

  Eind vorig jaar kwam de Scherpenzeelse samenleving samen in de Breehoek voor een toelichting op het maken van een keuze tussen een zelfstandig Scherpenzeel of een herindeling met de gemeente Barneveld. Wethouder Izaäk van Ekeren, verantwoordelijk voor dit proces: ‘in december heeft de raad een keuze gemaakt voor een ‘zelfstandig Scherpenzeel’. Met de uitwerking hiervan zijn we de afgelopen maanden voortvarend aan de slag gegaan.’ 

  Het college is deze maanden druk bezig met het uitwerken van het raadsbesluit. In de zogenaamde Kadernota beschrijven we hoe we het voorzieningenniveau in Scherpenzeel en onze dienstverlening de komende jaren gaan betalen. Van Ekeren: ‘Omdat daar altijd keuzes bij komen kijken wilden we graag met de inwoners hierover in gesprek. Corona heeft dat helaas doorkruist. Niet alleen omdat het fysiek lastig is om mensen te spreken, maar ook omdat mensen nu wel andere dingen aan hun hoofd hebben’. 

  Dat de Kadernota opgesteld wordt zonder de samenleving hierbij te betrekken is jammer. Maar de strakke deadline voor de Kadernota staat vast. Eind mei wordt deze door het college vastgesteld. De gemeenteraad moet zich in juli kunnen uitspreken over de hoofdlijnen van de koers, en de (financiële) kaders voor komende jaren. Van Ekeren: ‘dit najaar, als we de Kadernota gaan uitwerken in een concrete meerjarenbegroting, hopen we dat we dit wel samen met de inwoners en organisaties kunnen doen. Op dit moment loopt de eerste verkenning samen met de Breehoek en de bibliotheek, in een later stadium na de coronacrisis betrekken we alle gebruikers erbij’. 

  Het tussentijdse overleg met de provincie over het proces in aanloop naar de kadernota gaat gewoon door. De provincie zal voor het zomerreces een oordeel geven. Van Ekeren: ‘iedereen heeft zo langzamerhand behoefte aan duidelijkheid. In het najaar zullen we de door de Raad vastgestelde meerjarenbegroting aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland’. 

  Meer informatie over de Toekomstvisie van Scherpenzeel 2030

 • Informatie rond maatregelen corona-bestrijding

 • Maatschappelijke initiatieven welkom via Sociale Wegwijzer

  Beste heer/mevrouw, 
   
  Op dit moment leven we met elkaar in roerige tijden. De corona-crisis legt ons normale leven plat en met elkaar proberen we vooral zo goed mogelijk te zorgen voor onszelf en onze naasten.  

  Wat we overal zien is dat men elkaar volop helpt, zoals het RIVM ook uitdraagt: “Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Ook in Scherpenzeel zien we het “samen” overal naar voren komen. Verscheidene Scherpenzeelse (vrijwilligers)organisaties, kerken, scholen en ook particulieren zijn gestart met speciale corona-initiatieven om aan hulpvragen tegemoet te kunnen komen en hulp en ondersteuning te bieden waar nodig. 

  Als gemeente willen we graag een overzicht van al deze initiatieven maken zodat we deze op allerlei manieren kunnen delen met zoveel mogelijk inwoners van Scherpenzeel. Als u een aanbod heeft waarmee u en/of uw organisatie anderen kunt helpen in deze tijd, en als u denkt dat nog veel meer Scherpenzelers hiervan zouden moeten weten, dan willen we u vragen om ons dit te mailen. 

  U kunt uw initiatieven doorsturen naar: socialewegwijzer@scherpenzeel.nl.

  U kunt dit bericht natuurlijk doorsturen naar iemand waarvan u denkt dat hij of zij hiervan ook op de hoogte zou moeten zijn. Tot slot willen we u ook wijzen op de geboden mogelijkheid voor ondersteuning vanuit de Provincie Gelderland voor maatschappelijke initiatieven die de onderlinge verbondenheid in deze tijden bevorderen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de leefbaarheidsalliantie van de provincie via vraag@leefbaarheidgld.nl. Kijk op de website van Leefbaar Gelderland voor meer informatie.  

  We hopen dat zo veel mogelijk initiatieven bekend worden, zodat we zo goed mogelijk kunnen zorgen voor elkaar! Alvast hartelijk dank. 

  Met vriendelijke groet,

  Hans Polinder en Berdien Bruining
  Beleidsmedewerkers Sociaal Domein bij de gemeente Scherpenzeel
   

 • Coronavirus: Wat moet ik doen als de spanningen thuis oplopen?

 • Supermarkten i.v.m. Pasen eerder open

 • Paasboodschap van burgemeester Harry de Vries

 • Maatregelen tegen het Coronavirus

 • nieuws rondom Corona-maatregelen

 • Tijdelijke uitbreiding minimaregelingen voor activiteiten kinderen thuis

  Om de corona-uitbraak in te perken, zijn we allemaal gebonden aan ons huis. Normale activiteiten als naar school gaan, sporten, muziekles en leuke uitjes gaan daarom niet door buitenshuis. Het is daarom niet alleen een bijzondere, maar soms ook een uitdagende periode. Zeker voor gezinnen met kinderen. Daarom hebben we besloten de minimaregelingen voor kinderen tijdelijk uit te breiden.

  Wat is het?

  Binnen de minimaregeling is een vergoeding mogelijk voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve, sociale activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor: de (sport)vereniging, de speel-o-theek, een museumjaarkaart, bioscoopkaartjes, en sport- en muziekles. Voor kinderen tot en met 17 jaar is deze vergoeding €300,- per jaar. Tijdens de coronacrisis kan deze vergoeding ook gebruikt worden voor kosten van bijvoorbeeld knutselmateriaal en gezinsspellen. Zodat u toch met uw gezin aan educatieve en recreatieve activiteiten kunt doen.

  Te denken valt aan:

  • Knutselmateriaal (knip/plak/teken/verf/lijm/klei etc.)
  • Eventueel gezinsspellen (binnen of buiten) tot een maximum bedrag van € 50,-
  • Dit geldt niet voor computergames

  Voor wie?

  • Voor gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm en/of hulp met schulden;
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar.

  Wethouder Henny van Dijk: “Wat is er nou leuker dan een puzzel op tafel leggen waar het hele gezin elk moment van de dag kan aanschuiven om een paar stukjes te leggen. Er kan ook een spel gekocht worden om met twee of meer personen te spelen. De paasdagen zijn in aantocht en dan is er geen schoolwerk, dus alle tijd om een nieuw spel te ontdekken. Ik wens jullie daarbij heel veel spelplezier. En......als je uitgespeeld of gepuzzeld bent, kun je deze daarna ruilen met je vriendjes en vriendinnetjes.” 

  Wat zit er nog meer in het minimabeleid voor kinderen? 

  - Vergoeding indirecte schoolkosten: Voor de aanschaf van onder andere schrijfgerei, schriften, materiaalkosten en de ouderbijdrage.  € 75,00 voor basisschool leerlingen, 300 euro voor leerlingen voortgezet onderwijs.

  - Computerregeling: 500 euro voor de aanschaf van een laptop of computer. Dit is een renteloze lening, die elke vijf jaar per gezin kan worden aangevraagd. 

  Hoe aanvragen?

  Heeft u deze minimavergoeding al gekregen voor 2020? Dan hoeft u alleen nog bonnen af te geven. Graag digitaal opsturen aan sociaalteam@scherpenzeel.nl. Heeft u deze vergoeding nog niet aangevraagd en denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand of neemt u contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl.

 • Eerste overlijden in Scherpenzeel na coronabesmetting

  Een inwoner van Scherpenzeel is woensdag 1 april in zijn woonplaats overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dit is het eerste overlijden na besmetting door het coronavirus in de gemeente Scherpenzeel. Burgemeester Harry de Vries: “Mijn medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden.”

  De overledene is positief getest op het coronavirus. In verband met de privacy van de overledene en de familie geeft de gemeente verder geen persoonlijke informatie.

  De Vries leeft mee met de nabestaanden en indirect met alle inwoners. “Ik realiseer mij heel goed dat het overlijden door een coronabesmetting een schok is in Scherpenzeel. Deze verschrikkelijke pandemie komt nu heel dichtbij. Daarom wens ik iedere inwoner heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.”

 • Hulp nodig of behoefte aan een praatje?

  We leven op dit moment in een rare tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. In het voorbij gaan van elkaar moeten we afstand houden. Een kopje koffie drinken met elkaar of afspreken in een horecagelegenheid kan even niet meer. Bijeenkomsten gaan niet door, want ook het verenigingsleven zit op slot. U kunt niet naar de kerk. Kortom, het is een moeilijke tijd voor iedereen. En daarom hebben we elkaar juist nu, extra nodig. Gelukkig staan er ook in Scherpenzeel heel veel organisaties en mensen klaar om iets te doen, u kunt ze bellen voor een praatje of een bemoedigend woord. Hieronder staan handige nummers om juist nu bij de hand te hebben.

  Bereikbaarheid Sociaal team gemeente Scherpenzeel

  Voor alle vragen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg e.a. tel: 033-277 2324 en via sociaalteam@scherpenzeel.nl.

  Stichting welzijn ouderen (SWO): biedt een luisterend oor, geeft voorlichting, advies en ondersteuning over praktische zaken www.swo-sr.nl. Tel: Astrid Krauts 06-214 68 437, Martine van Garderen 06- 837 75 854, Rianne van Ginkel: 06-516 47 525.

  Welzijn Scherpenzeel: Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers en bezoekers van De Inloop die behoefte hebben aan een praatje bel dan: 06-36458191 (Mariska Bergstra) of 06-40653279 (Bertine van Raaij) info@welzijnscherpenzeel.nl.

  Zonnebloem: www.zonnebloem.nl 0318-572 448 of reijerversteeg@hotmail.nl

  NPV (kerkelijke vrijwilligersorganisatie) https://npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/

  Vitras maatschappelijk werk: biedt allerlei vormen van hulpverlening aan, informatie, voorlichting en advies, praktische en materiële hulp, hulpverlening, coördinatie van zorg en begeleiding e.a. via 030-88 02 200.

  Meldpunt bezorgd: Meldingen via meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of bel 030-88 02 200 (kantooruren).

  Maatschappelijk werk Vluchtheuvel: christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden vanuit een christelijke heldere identiteit via 0113-21 30 98 of 033-46 48 001.

  De Schuilplaats – christelijk maatschappelijk werk https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/scherpenzeel-huizen

  Facebook: #CoronaHulpScherpenzeel Facebookgroep voor inwoners van Scherpenzeel die hulp nodig hebben of hun hulp willen aanbieden.

  Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
  • Veilig thuis 0800-2000 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-8844

  Voor medische vragen en richtlijnen over het coronavirus

  • RIVM: 0800-1351 elke werkdag tussen 8.00-20.00 uur

  Voor een luisterend oor en hulpvragen:

  • De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888
  • ANBO: 0348-466666 tussen 9.00 -17.00 uur

 • Zes corona-besmettingen in Scherpenzeel ondanks andere berichtgeving

  Momenteel telt gemeente Scherpenzeel zes corona-patienten. Deze inwoners zijn positief getest op het corona-virus. Tot gisteren toonde de landelijke website van het RIVM deze getallen per gemeente per dag. Dit is nu gewijzigd naar het aantal corona-patienten dat is opgenomen in het ziekenhuis, per gemeente per dag. Dat is in Scherpenzeel nu niet het geval, waardoor de teller voor Scherpenzeel op de site van het RIVM op nul staat. 

 • Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers (tozo) deze week (nr 14) van start.

  Ter bescherming van banen en inkomens, heeft het kabinet een economisch noodpakket aangekondigd. Een van de maatregelen daarin is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze ondersteunt zelfstandige ondernemers, ook zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Het ondersteunend pakket stelt gemeenten in staat zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

  Rijksoverheid over tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers 

 • Ook financiële tegemoetkoming voor non-food-ondernemers (TOGS)

  Ook ondernemers in de non-food-sector kunnen vanaf maandag 30-03-2020 gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als Noodregeling.

  Deze regeling is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Daartoe hebben minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer besloten. 

  Rijksoverheid over de regeling Tegemoetkoming non-food ondernemers

 • Nieuwe noodverordening 27 maart 2020

  De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft op 27 maart 2020 een aangepaste noodverordening afgekondigd. In deze noodverordening zijn de aanvullende maatregelen verwerkt, die op 23 maart werden aangekondigd. De noodverordening van 17 maart vervalt hiermee.

  Evenementen en samenkomsten

  Alle evenementen en samenkomsten zijn tot en met 1 juni 2020 verboden. Uitzondering betreffen bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van bedrijven en instellingen. Voor huwelijken, begrafenissen en bijeenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard geldt dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Voor alle uitzonderingen geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

  In alle gemeenten van de VGGM geldt dat het verboden is om in een groep van 3 of meer personen samen te zijn, als je niet de afstand van 1,5 meter in acht neemt. Uitzondering hierop zijn gezinnen en spelende kinderen onder de 12 jaar.

  Contactberoepen en speelhallen

  Daarnaast worden casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen gesloten. Contactberoepen (waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden) zoals kapper, nagelstyliste en masseur mogen niet uitgeoefend worden. Hierop is een uitzondering voor zorgverleners (para-medische beroepen) mits er een individuele medische indicatie bestaat en ze de benodigde hygiënevereisten in acht nemen. 

  Recreatie

  In de gemeenten van de VGGM worden de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden. 
  Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden in de publieke ruimte volledig afsluiten,  als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren.

  Corona bestrijden we samen

  Ahmed Marcouch, voorzitter van de VGGM: “Gelukkig zien we dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen van het RIVM ter harte nemen en naleven. Deze noodverordening geeft mij als voorzitter van de VGGM de mogelijkheid op te treden wanneer dit niet gebeurt en zorgt ervoor dat we op de recreatieparken en andere gebieden de risico’s beperken. Ik kan niet genoeg benadrukken dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar: in het park, de supermarkt en op straat. En zorg voor elkaar. Corona bestrijden we samen."

  Handhaving 

  De noodverordening geeft de aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de verordening te handhaven. De verordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. 

  De noodverordening is gepubliceerd op de website van de VGGM en de websites van de gemeenten.

  Voor meer informatie www.rijksoverheid.nl  en www.rivm.nl 
   

 • Brief 70+ inwoners in Scherpenzeel over corona

  Lieve mensen in Scherpenzeel,

  We leven op dit moment in een rare tijd. Wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer. In het voorbij gaan van elkaar moeten we afstand houden. Bijeenkomsten waar veel senioren naar toe gaan, gaan nu (even) niet door, want ook het verenigingsleven zit op slot. U kunt niet naar de kerk. Als u kinderen en/of kleinkinderen heeft kunnen (mogen) ze niet op bezoek komen. Kortom, het is een moeilijke tijd voor iedereen, maar zeker voor u!

  Allemaal maatregelen die nodig zijn om het vreselijke coronavirus uit te bannen. We moeten voorkomen dat het virus zich verspreidt en meer slachtoffers gaat maken, om onze samenleving en u te beschermen. 

  Het is een vreemde en onzekere tijd. Daarom hebben we elkaar juist nu, extra nodig. Gelukkig staan er ook in Scherpenzeel heel veel organisaties en mensen klaar om iets te doen, u kunt ze bellen voor een praatje of een bemoedigend woord. Op de achterzijde staan de contactgegevens van deze organisaties die juist in deze tijd handig zijn om bij de hand te hebben. 

  Laten we met elkaar proberen om dit vreselijke virus tegen te houden. Ik wens u heel veel sterkte deze tijd. Samen komen we hier doorheen. 

  Met hartelijke groet,

  Harry de Vries
  Burgemeester Scherpenzeel


  Kunt u nu geen beroep doen op familie of vrienden, zoekt u hulp of wilt u met iemand bellen? Hieronder staat een overzicht van organisaties die u verder kunnen helpen. 

  Gemeentehuis

  Voorlopig, door het coronavirus, kunt u bij Burgerzaken alleen terecht op afspraak via (033) 277 23 24 en burgerzaken@scherpenzeel.nl. Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
  De balie is open van 9.00 tot 12.30 uur op werkdagen. 
  Wij adviseren u telefonisch contact op te nemen. 

  Bereikbaarheid Sociaal team Scherpenzeel

  Voor alle vragen over zelfstandig functioneren, zoals over wonen, huishouden, zorg, gezondheid, mantelzorg via (033) 277 23 24 en sociaalteam@scherpenzeel.nl.

  Scherpenzeelse organisaties:

  • Stichting welzijn en ondersteuning (SWO)
   biedt een luisterend oor, geeft voorlichting, advies en ondersteuning over praktische zaken www.swo-sr.nl. 
  • Telefoon: A. Krauts 06-21 46 84 37, M. van Garderen 06-83 77 58 54, R. van Ginkel 06-51 64 75 25. 
  • Welzijn Scherpenzeel
   Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers en bezoekers van De Inloop die behoefte hebben aan een praatje bel dan: 06-36 45 81 91 
  • (M. Bergstra) of 06-40 65 32 79 (B. van Raaij) info@welzijnscherpenzeel.nl.
  • Zonnebloem
   www.zonnebloem.nl (0318) 57 24 48 of reijerversteeg@hotmail.nl
  • NPV 
   (kerkelijke vrijwilligersorganisatie) https://npvzorg.nl/locatie/scherpenzeel/ 
  • Vitras maatschappelijk werk
   biedt allerlei vormen van hulpverlening aan, informatie, voorlichting en advies, praktische en materiële hulp, hulpverlening, coördinatie van zorg en begeleiding e.a. via (030) 880 22 00.
  • Meldpunt bezorgd
   Meldingen via meldpuntbezorgd.scherpenzeel@vitras.nl of bel (030) 880 22 00 (kantooruren).
  • Maatschappelijk werk Vluchtheuvel
   christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen voor alle leeftijden vanuit een christelijke heldere identiteit via (0113) 21 30 98 of (033) 464 80 01.
  • De Schuilplaats – christelijk maatschappelijk werk
   https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/scherpenzeel-huizen 
  • Facebook
   #CoronaHulpScherpenzeel Facebookgroep voor inwoners van Scherpenzeel die hulp nodig hebben of hun hulp willen aanbieden. 

  Bij spoed en crisis

  • Afdeling Spoedeisende Zorg 24 uur per dag bereikbaar 0900-99 555 99
  • Veilig thuis 0800-20 00 (signalen bij huiselijk geweld)
  • Politie acuut 112 of het landelijke politienummer 0900-88 44

  Voor medische vragen en richtlijnen over het Coronavirus

  • RIVM: 0800-13 51 elke werkdag tussen 8.00 - 20.00 uur

  Voor een luisterend oor en hulpvragen:

  • De Luisterlijn: 0900-07 67 (24/7) of chat via luisterlijn.nl
  • Rode Kruis Hulplijn: 070-44 55 888
  • ANBO: 0348-46 66 66 tussen 9.00 - 17.00 uur
    
 • Ondersteuning voor ondernemers via coronadesk

  De gemeente Scherpenzeel is sinds woensdag 25 maart aangesloten bij de ‘coronadesk’ van het Ondernemersloket van de gemeente Barneveld. Dit informatiepunt helpt ondernemers met hun vragen over de gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering. Het loket is telefonisch, per mail of via de websites van beide gemeenten bereikbaar. Deze bundeling van krachten draagt bij aan goede dienstverlening.

  De coronadesk is een tijdelijke uitbreiding van het Ondernemersloket. Via deze desk werken de beide gemeenten samen om ondernemers met vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering te beantwoorden. De coronadesk informeert, adviseert en biedt ondernemers een luisterend oor. Ook geeft de coronadesk meer duidelijkheid over regelingen die van toepassing kunnen zijn op ondernemers, waaronder ook zzp’ers en horeca. Voorbeelden zijn Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  Wethouder Gerard van Deelen, onder meer verantwoordelijk voor het bedrijfsleven in Scherpenzeel, is blij met de coronadesk. “Het zijn zware tijden voor ondernemers, ook in Scherpenzeel. Vele bedrijven hebben te maken met een terugval of een te verwachte terugval van hun omzet en inkomsten. De lengte van de te overbruggen periode is onzeker. Als gemeentebestuur weten we dat ondernemers solidair zijn naar elkaar en elkaar zullen ondersteunen. Ook wij als Scherpenzeelse college willen alle ondernemers een hart onder de riem steken en hun wijsheid, kracht, creativiteit  maar bovenal gezondheid toewensen. Maak optimaal gebruik van alle regelingen die de overheid je biedt en bezoek ons coronadesk van het Barneveldse en Scherpenzeelse Ondernemersloket. Samen staan we sterk.”

  De coronadesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via 0342-495888 en via ondernemersloket@scherpenzeel.nl. Meer informatie via www.scherpenzeel.nl/coronavirus-hulpvoorondernemers

 • Geen centrale examens dit jaar door coronavirus

 • Eerste corona-besmetting vastgesteld in Scherpenzeel

  Ook in Scherpenzeel is inmiddels bij een inwoner het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het is mogelijk dat meerdere inwoners besmet zijn geraakt met het virus. Vanwege privacy worden verder geen mededelingen gedaan.

  Burgemeester Harry de Vries: “Allereerst wens ik de patiënt in deze situatie beterschap toe. Ik begrijp dat het voor Scherpenzeel een schok is, dat nu ook in onze gemeente het corona-virus is vastgesteld. Hoewel we hier natuurlijk wel op voorbereid waren. Ik wil u allen op het hart drukken: houd afstand van elkaar. Denk aan de 1,5 meter afstand, hierdoor krijgt besmetting weinig kans. Doe het voor de gezondheid van ons allen en in het bijzonder voor de zwakkeren onder ons. Dit is ons belangrijkste wapen tegen het corona-virus, helemaal nu we ook in Scherpenzeel met dit virus de strijd aan gaan. Ik wens u allemaal veel sterkte toe.” 

  Kijk voor actuele informatie op de websites van RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en voor lokale ontwikkelingen zie scherpenzeel.nl/coronavirus 

 • Coronavirus maatregel: verpleeghuizen gesloten voor bezoekers

 • Afvalinzameling blijft hetzelfde

 • Toespraak van burgemeester Harry de Vries

  Scherpenzeel staat samen sterk, is de boodschap van onze burgemeester Harry de Vries. Luister naar zijn boodschap voor de Scherpenzelers in deze vreemde tijd in strijd tegen een onzichtbare vijand via https://bit.ly/2xecazs

 • Coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen voor ondernemers

 • Aangepaste openingstijden Burgerzaken

  Niemand wacht graag en zeker niet in deze onzekere tijden van het coronavirus COVD-19. Als je ons vertelt wanneer je komt, zijn wij er voor jou!

  Vanaf 18 maart werkt Burgerzaken op afspraak en kan je een afspraak maken voor bijvoorbeeld verlenging of ophalen van het rijbewijs, het paspoort en de ID-kaart. Of het aangeven van een geboorte of overlijden. De afspraak plannen we op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur en op maandagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor de avondafspraak moet de afspraak vóór maandag 12.30 uur zijn gemaakt. 

  De voordelen van deze nieuwe werkwijze:

  • Jouw wachttijd wordt tot een absoluut minimum beperkt
  • Je kan jouw afspraak van huis uit maken (binnen de beschikbare afspraakmogelijkheden)  en stuurt een e-mail naar burgerzaken@scherpenzeel.nl of telefonisch (033) 27 723 24
  • De medewerker verwacht je en kan zich volledig op jouw vraag focussen met de nodige voorbereiding
  • Bij het maken van de afspraak krijg je alvast nuttige informatie over wat je eventueel moet meenemen zodat we je bij je eerste afspraak meteen kunnen verder helpen

  Vraag?
  Heb je een informatieve vraag, stuur ons een bericht via burgerzaken@scherpenzeel.nl. Misschien kunnen we jou een bezoek aan het gemeentehuis besparen.
  Vermeld wel steeds jouw burgerservicenummer (BSN)! Dit hebben we namelijk ook nodig om een correct, volledig en op maat antwoord te geven.

  Een groot aantal zaken kan je al aanvragen of doorgeven via onze website

  Neem dus eerst even een kijkje op onze website!

 • Update maatregelen tegen het corona-verspreiding

 • Noodverordening afgekondigd in Gelderland-Midden

  De voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Ahmed Marcouch, heeft een noodverordening afgekondigd. Hiermee zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verboden, in de periode van 14 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020. Deze noodverordening geldt ook voor de gemeente Scherpenzeel. 

  Meer informatie over deze verordening staat op de website van de VGGM.

 • Basisscholen en horeca vanaf morgen gesloten

  De scholen in Nederland, dus ook de basisscholen in Scherpenzeel, blijven vanaf morgen gesloten. Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Onder andere scholen, kinderdagverblijven en horeca gaan dicht. Lees hier meer over de maatregelen.
   

 • Burgemeester De Vries over de corona-maatregelen

  Beste inwoners van Scherpenzeel,

  Het coronavirus treft de wereld hard. Voor de meesten van ons een onwerkelijke situatie, waarin alles wat normaal lijkt in ons leven ineens heel anders wordt. Het kabinet heeft de afgelopen dagen een aantal maatregelen genomen die ook ons sociale en maatschappelijke leven in Scherpenzeel drastisch beïnvloeden en waarvan we de gevolgen allemaal merken.

  Bijeenkomsten die niet door mogen gaan, kerken die sluiten of met maximaal 100 aanwezigen hun diensten mogen houden, scholen die sluiten, kortom: ons leven wordt ineens beperkt. Er is ons gevraagd om waar dat enigszins mogelijk is thuis te blijven, geen handen te schudden en bij zelfs lichte vormen van verkoudheid of grieperig gevoel IEDER sociaal contact te vermijden. Denk hier alstublieft niet te lichtvaardig over, ik hoor mensen zeggen “ach het is een griepje”, echter de werkelijkheid is anders. Deze pandemie is een bedreiging voor onze volksgezondheid. Laten we rekening houden met elkaar, door jezelf in acht te nemen kun je anderen beschermen en dan denk ik ook heel in het bijzonder aan kwetsbare groepen, wat betreft gezondheid of leeftijd.

  Ook  in onze gemeente is inmiddels een noodverordening van kracht. Dat betekent dat het houden van bijeenkomsten met meer dan 100 personen een strafbaar feit is, waartegen ook opgetreden zal worden. Maar los van het getal 100…denk heel goed na of u de komende weken ook kleinere bijeenkomsten door moeten laten gaan.

  Verder ben ik erg geschrokken van het zgn. hamsteren…..ik begrijp dat mensen zich zorgen maken, maar we leven gelukkig in een goed georganiseerd land en de levensmiddelenhandel doet alles om de voorraden op peil te houden en er zijn geen berichten dat dit niet mogelijk is. Hamsteren vind ik niet sociaal, omdat er ook nog andere mensen zijn die behoefte hebben aan producten.

  We moeten met zijn allen deze periode door en dat kan, als we solidair zijn  en rekening houden met elkaar. Daarom vind ik het initiatief van de Scherpenzeelse krant echt heel mooi om de actie te starten #CoronaHulpScherpenzeel (via Facebook) waarin inwoners om hulp kunnen vragen aan anderen en inwoners ook zelf hulp aanbieden. Laten we omzien naar elkaar in deze tijd!

  Ik wil ook mijn grote erkentelijkheid en diepe respect uitspreken aan alle mensen die werken in de zorgsector, de ambulancedienst, de overige hulpdiensten, onderwijs, levensmiddelensector en de (ondersteunende) overheidsdiensten. Heel veel dank en waardering.

  Volg de komende tijd de berichtgeving, iedere dag kunnen er nieuwe richtlijnen volgen.

  Ik heb Scherpenzeel leren kennen als een warme gemeenschap, waarin de mensen klaar staan voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat als we diezelfde mentaliteit aan de dag leggen in deze tijd van de corona-crisis we ook deze periode samen doorkomen.

  Ik wens ons allemaal daarbij veel wijsheid en sterkte.

  Met vriendelijke groet,

  Harry de Vries
  Burgemeester Scherpenzeel

 • Vertraging rekeningen voor eigen bijdrage Wmo 2020

 • Overheid.nl

 • Nieuw: www.socialewegwijzerscherpenzeel.nl

 • Zelf belastingzaken inzien en aanpassen via mijn.scherpenzeel.nl

 • Subsidieregeling voor energiebesparing eigen huis (SEEH)

 • Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

 • Vaststellen bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Archief