Op donderdagavond 27 januari a.s. van 20.00-22.30 uur is er een informatieronde waarin inwoners en raads- en commissieleden nader worden geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

1. Alcoholmisbruik

De politie informeert de raad en inwoners over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Scherpenzeel (en omstreken). De presentatie wordt onderbouwd met cijfers en ervaringen van de afgelopen jaren. Het gaat hierbij om middelengebruik door zowel jong als oud, in het verkeer en daarbuiten. Volgens de politie is er een grote noodzaak voor een cultuuromslag, zodat inwoners veilig en gezond blijven.

2. Ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Er zijn grote ontwikkelingen gaande binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Op 1 januari 2023 is de doordecentralisatie van beschermd wonen een feit en zijn gemeentes financieel verantwoordelijk. Hoe gaat dit proces verlopen en wat zijn de aandachtspunten voor Scherpenzeel?

Centrumgemeente Ede heeft een nieuwe visie en een nieuw beleidskader voor maatschappelijke opvang vastgesteld, waarin preventie, vernieuwing en doorstroom belangrijke onderwerpen zijn. Wat houdt de visie in en hoe vertalen we die naar ons lokale uitvoeringsplan?

3. Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet ziet toe op vrijwel alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft. Voor de inwerkingtreding van de wet moet de gemeenteraad een aantal verordeningen vaststellen en besluiten nemen. Deze hebben onder andere betrekking op:

  • Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022: dit is de opvolger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) en de Monumentencommissie.
  • Het door de raad aanwijzen van categorieën van omgevingsvergunningen waarvoor het college eerst bij de raad advies moet vragen voor het verlenen van deze vergunningen.
  • Het door de raad aanwijzen van categorieën van omgevingsvergunningen waarvoor participatie door de aanvrager met de omgeving verplicht wordt gesteld.
  • Delegatie van de bevoegdheid van de raad aan het college om onderdelen van het omgevingsplan te mogen wijzigen.

Wat houden deze benodigde besluiten/verordeningen in en wat betekent dat voor de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college?

Meekijken en vragen stellen?
Het doel van de avond is om informatie te delen, bewustwording te creëren en vragen te stellen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te kijken, te luisteren en uw vragen te stellen in deze digitale bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl.