Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hiermee veranderen er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen.

Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op de dag voor de invoering van de Omgevingswet is ingediend, wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden. Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter inzage liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als ontwerp ter inzage leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanherziening tot uiterlijk 1 juli 2023 ingediend kunnen worden. Ook hierbij is van belang dat de aanvraag compleet is. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens de huidige procedure. Voor aanvragen die na 1 juli 2023 binnen komen, is dat in principe niet meer mogelijk.

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

In het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet kan er in principe dus geen aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend worden. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode niets mogelijk is. Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot op de dag voor de invoering van de Omgevingswet. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Gevolg te late start bestemmingsplan

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Als echter gedurende deze periode duidelijk wordt dat het ontwerp niet voor de invoeringsdatum ter inzage gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan alsnog omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Neem telefonisch contact op met de gemeente om het proces af te stemmen, onder (033) 277 23 24.

Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u terecht op de volgende website: https://www.scherpenzeel.nl/omgevingswet

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Omgevingsplan - transitie - omgevingsplan in geest Omgevingswet