Energie

Energie

 • Amibitie Scherpenzeel

  Wij willen in 2050 energieneutraal zijn : evenveel energie duurzaam opwekken als we met zijn allen gebruiken. Daarnaast willen we in 2030 de uitstoot van broeikasgas met 55% verminderen. Hier werken we hard voor en we proberen inwoners en het bedrijfsleven te stimuleren om ook een steentje bij te dragen. Zodat we met elkaar zorgen dat wij klaar zijn voor de toekomst en laten zien dat wij het klimaat serieus nemen.

  We geven de komende jaren extra aandacht aan energiebesparing, klimaatadaptatie (het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering) en duurzaamheid. We werken onder andere aan:

  • het energieneutraal maken van Sportpark De Bree 
  • het energieneutraal bouwen van nieuwbouwwoningen
  • het verkennen van de mogelijkheden om te stimuleren dat bestaande woningen energieneutraler worden (in ieder geval het woningbezit van woningcorporaties)
  • het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen voor zonnepanelen
  • het enthousiasmeren van bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.
 • Kadernotitie

  Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in Scherpenzeel. We willen een sociale, duurzame en ondernemende samenleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt. In de Kadernotitie Duurzaamheid  beschrijven we wat de gemeente Scherpenzeel verstaat onder het brede begrip duurzaamheid. Namelijk de 3 P’s: Planet, People en Profit. In de kadernotitie zijn deze pijlers uitgewerkt in de volgende thema’s:

  • Sociaal verbonden 
  • Gezond, veilig en gelukkig
  • Leefomgeving, klimaat en grondstoffen
  • Energie 
  • Lokale economie

  De Kadernotitie Duurzaamheid is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Hierin zijn kaders en concrete doelen beschreven. 

 • Regionale Energie Strategie (RES) binnen Foodvalley

  Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat betekent dat Scherpenzeel, samen met zeven gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden, kansen zoekt om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op de grens van onze gemeente. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley.  Meer informatie vindt u op RES Foodvalley

  De RES voor Foodvalley is een document waarin we de keuzes voor locaties van energieprojecten beschrijven en hoe we dat gaan aanpakken. Door het maken van de RES werken we samen aan de energietransitie. Dat gaat stap voor stap. Van heel globaal naar steeds concreter. Op dit moment is de concept-RES af. Hierin staan  zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Op basis hiervan gaan we het proces naar een RES 1.0 vervolgen.

  Voor Scherpenzeel betekent het dat we meer inzetten op energiebesparing en zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en restgebieden extra gaan stimuleren. Daarnaast gaan we onderzoeken of er vanuit Scherpenzeel aanvullende zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden kunnen worden toegevoegd aan de RES 1.0. Dit doen we bij het opstellen van onze Omgevingsvisie en de Energievisie Scherpenzeel

  Het waarom, wat en wanneer van de Regionale Energiestrategie kun je snel bekijken via deze animatiefilm.