Nieuws

Home > De Nieuwe Koepel > Nieuws

Nieuws

april 2021 - update veelgestelde vragen en antwoorden

Er staat dat het project in verschillende fases wordt opgeleverd. Betekent dit dat de eerste steen wordt gelegd in 2023, of dat de eerst fase wordt opgeleverd in 2023?

De woonwijk De Nieuwe Koepel wordt in circa zes fases gebouwd. Nu zijn we in de voorbereidende fase van de gehele ontwikkeling. Het traject om het bestemmingsplan te wijzigen, moet nog starten. Zoals we het nu zien, zal de bouw van de eerste fase halverwege 2023 beginnen. Het opleveren van de eerste fase zal dan circa een jaar later zijn. 

En dat vervolgens de nieuwe fases worden opgeleverd en dat tegen 2031, de laatste fase is opgeleverd?

De planning is niet helemaal vastgelegd en kan door verschillende oorzaken wijzigen. Zoals we het nu zien, zal de bouw van De Nieuwe Koepel tot en met 2029 duren. 

Zijn er regels rondom de verkoop van deze nieuwbouw? Bijvoorbeeld dat inwoners van Scherpenzeel voorrang hebben bij de eerste inschrijving?

In Nederland is iedereen vrij om zich te vestigen waar men wil. Voor koopwoningen geldt dat de markt beslist. Bij nieuwbouwwijk Akkerwinde heeft de gemeente de vrije kavels via lokale makelaars verkocht. Daardoor kunnen Scherpenzelers en omwonenden in een vroeg stadium op de hoogte worden gebracht. De gemeente heeft wel eerst een aanbesteding te doorlopen voorafgaand aan de selectie van de makerlaars. Bij Akkerwinde is na inschrijving bij de betrokken makelaars gewerkt met een loting bij de notaris. Hoe dit precies gaat in De Nieuwe Koepel, wordt nog verder uitgewerkt. Via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. 

Hebben starters voorrang op bepaalde huizen? 

De Nieuwe Koepel wordt een woonwijk waarin iedereen zich thuis kan gaan voelen. We streven naar een mix van bewoners en dus ook een mix van woningen. Voor starters en senioren is extra aandacht gevraagd, ook door onze gemeenteraad. Momenteel vindt daar een extra studie over plaatst. 
Duidelijk is al wel, dat er zeker starterswoningen gebouwd gaan worden in De Nieuwe Koepel. Dit zijn kleinere types woningen, waar weinig tot geen mogelijkheden zijn tot uitbouw. Daardoor zijn deze lager in de aankoopprijs en aantrekkelijk voor starters. 
Via de gemeente kan een starterslening voor deze woningen worden aangevraagd, waarbij aan voorwaarden moet worden voldaan. Of er nog meer regelingen mogelijk zijn voor starters, zal uit de studie moeten blijken. 

Is er in het plan De Nieuwe Koepel ook gedacht aan de realisering van z.g.n. Tiny Houses?

In De Nieuwe Koepel zullen verschillende typen woningen gebouwd worden, onder andere kleinere betaalbare woningen.  Voorbeelden zijn skinny houses, beneden-boven woningen en quadrant woningen. 
In het programma voor de Nieuwe Koepel wordt niet uitgegaan van de tiny houses. Dit concept heeft op deze locatie niet onze voorkeur omdat deze uitgaat van een tijdelijke woonvorm. Wel wordt er een zeer gevarieerd aanbod van woningen gepland, dat geschikt is voor alle doelgroepen. Ook de betaalbaarheid van de woningen heeft hierbij onze bijzondere aandacht. De resultaten hiervan worden gedeeld op onze website zodra hierover meer duidelijkheid bestaat. 

april 2021 - informatiebrief omwonenden

De omwonenden van het plangebied De Nieuwe Koepel hebben begin april een informatiebrief gekregen. Deze brief is via de post bezorgd. In de brief staat informatie over wat er is besloten en wat er gaat gebeuren. Ook wordt verwezen naar deze webpagina, waar meer informatie te vinden is. En is er aandacht voor de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de digitale nieuwsbrief, ook via deze webpagina (www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel) 

maart 2021 - raadsbesluit totale ontwikkeling

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 ingestemd met het gezamenlijk ontwikkelingen van De Nieuwe Koepel fase 1 en 2. Dit betekent dat het gebied oostelijk wordt aangekocht door de gemeente. Samen met het westelijke gebied, al gemeentelijk eigendom, wordt een totaalplan gemaakt voor een nieuwbouwwijk. Het stedenbouwkundig kader De Nieuwe Koepel wordt als basis gebruikt voor inwonerparticipatie. De raad wil graag extra onderzoek naar de ontsluiting van het verkeer en de betaalbaarheid van de woningen. 

februari 2021 - Uitkomst onderzoek

Na afronding van Akkerwinde in 2022 wordt gestart met de ontwikkeling van De Nieuwe Koepel Fase I. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nog steeds aanwezige grote vraag naar woningen in Scherpenzeel en de directe regio. Op voorstel van het vorige college is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het plangebied uit te breiden met Fase II. De gronden hiervan zijn in eigendom van derden/ontwikkelaars. Dit onderzoek is uitgevoerd met als resultaat dat overeenstemming is bereikt met externe ontwikkelaars over de verkoop van de gronden in Fase II aan de gemeente. Dit biedt de mogelijkheid om naast Fase I ook Fase II te ontwikkelen. Dit vanwege de ruimtelijke en geografische samenhang, de wens om tot een integrale stedenbouwkundige invulling te komen en de mogelijkheid om te komen tot een langjarig en gevarieerd woningbouwprogramma. Ontwikkeling van beide fases resulteert in een extra voor de toekomst gegarandeerde bouwcapaciteit van ca. 240 woningen voor Scherpenzeel. Dit aantal komt bovenop de ca. 186 woningen die in fase I worden gerealiseerd. Zo kan uitvoering worden gegeven aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Scherpenzeel en de regio zoals aangegeven in de in 2020 vastgestelde Woonvisie.

december 2020 - Krediet voor onderzoek

De gemeente is gestart met de voorbereiding van het (bestemmings)plan voor deze toekomstige gebiedsontwikkeling. Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitvoering van de initiatieffase hiervoor. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering op 19 december 2019 hier een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar voor gesteld. Met dit bedrag worden de eerste noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Op basis daarvan wordt de haalbaarheid van het bouwen op deze locatie vastgesteld. 

Diverse onderzoeken
De onderzoeken gaan in deze fase onder meer over de bodemkwaliteit, flora en fauna, (grond)waterstand. Duidelijk moet worden welke dieren, bomen en plantensoorten in dit gebied voorkomen. Ook wordt in deze fase het eerste (indicatieve) onderzoek uitgevoerd naar de ontsluiting van dit nieuwe woongebied en de consequenties hiervan: bieden de omliggende wegen voldoende capaciteit om de extra verkeersdruk op te vangen?

juli 2020 - Bedankje voor naamgevers De Nieuwe Koepel

De Nieuwe Koepel: deze suggestie voor de naam voor de nieuw te bouwen woonwijk in Scherpenzeel-Zuid is door twee inwoners aangedragen. Voor het meedenken zijn Frank Rijksen en mevrouw Van de Haar bedankt met een bloembak met daarop hun ingediende suggestie, die uiteindelijk gekozen is als nieuwe naam.

Het is de eerste keer dat een woonwijk in Scherpenzeel op deze manier een naam krijgt. En het was een manier die blijkbaar gewild is. Op de eerste oproep om suggesties in te dienen, kwamen iets meer dan 40 reacties. Uit deze namen heeft het college van B&W vijf kanshebbers geselecteerd. Deze zijn via een poll op onze website geplaatst, waarna iedereen mocht stemmen. De naam De Nieuwe Koepel was duidelijk favoriet met ruim 42 procent van de in totaal 356 stemmen.

Wethouder Izaak van Ekeren reikte de prijzen uit: “Fijn om op deze manier de betrokkenheid van inwoners bij Scherpenzeel te merken. En dat zelfs twee inwoners, los van elkaar, deze naam hebben ingediend is bijzonder. Een mooie combinatie van Koepellaan en Nieuwstraat. Ons streven is om hier een prachtig woongebied in het groen te realiseren.”

juni 2020 - Naam nieuwe woonwijk: De Nieuwe Koepel

De vraag naar woningen in Scherpenzeel blijft ook in de toekomst actueel. Daarom is de gemeente gestart met de voorbereiding van het bouwen van een nieuwe woonwijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat. Samen met inwoners is gezocht naar een definitieve naam voor deze toekomstige wijk. 
Op een oproep op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant en op sociale media om mee te denken, zijn ruim 40 reacties gekomen. Het college van B&W heeft vijf geschikte namen geselecteerd, waaruit een ieder mocht kiezen via een poll op de website. Dit waren: Suydervoort, Geitenbeek, Het Voort, De Nieuwe Koepel en Valleituin.
Van de 356 stemmen zijn er 153 naar De Nieuwe Koepel gegaan. Een ‘overwinning’ met ruim 42 procent en daarmee is dus de naam van de nieuwe woonwijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat bekend: De Nieuwe Koepel.
Deze naam is door twee inwoners ingediend als suggestie. Deze winnaars worden op korte termijn benaderd door de gemeente. 

februari 2020 - Naam nieuwe woonwijk, denkt u mee?

De vraag naar woningen in Scherpenzeel blijft ook in de toekomst actueel. Daarom wil de gemeente starten met de voorbereiding van het bouwen van een nieuwe wijk tussen de Koepellaan en de Nieuwstraat. Dit grondgebied is al langere tijd in bezit van gemeente Scherpenzeel. De gemeenteraad heeft in december een budget voor de voorbereiding beschikbaar gesteld. Hiermee worden onderzoeken gestart naar onder andere de bodemkwaliteit en flora en fauna.

Omdat de voorbereidingen nu echt gaan starten, wil de gemeente samen met inwoners op zoek naar een naam voor deze toekomstige wijk. Dit gebied heet al jarenlang ’t Voort. Maar dit kan tot verwarring leiden met het medisch centrum Het Foort. Of denkt u daar anders over? Wij horen graag uw suggesties!  Meedenken wordt gewaardeerd en kan tot uiterlijk  14 februari 2020. Mailen kan naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl of reageer op dit bericht via onze sociale media. Telefonisch mag ook: 033 2772324.