Toekomstvisie 2030

Home > Bestuur > Toekomstvisie 2030

Toekomstvisie 2030

Voortgangsbericht verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen. Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang.

Belangrijk onderzoek: Kunnen we het zelf en hoe?

Om de toekomstvisie 2030 te realiseren, moeten we goed kijken wat daarvoor nodig is, en of Scherpenzeel dit zelf aankan. In dit verdiepingsonderzoek is gekeken naar de huidige en toekomstige kracht van het gemeentebestuur, de kracht van de samenleving, de ambtelijke organisatie en financiële positie.

Eén onderzoek: Meerdere scenario’s

De afgelopen weken heeft het onderzoeksbureau een analyse gemaakt op basis van verschillende gesprekken. Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren, verschillende ondernemers, organisaties, de regio en buurgemeenten. Uit alle gesprekken is een analyse gemaakt van de kracht van Scherpenzeel afgezet tegen onze wettelijke taken (basis) en ambities (onze visie). Op basis daarvan, is er vervolgens gekeken naar allerlei scenario’s. De verschillende scenario’s zijn: ‘zelfstandig blijven’, ‘bestuurlijke- of ambtelijke fusie’, ‘regiegemeente’ en ‘onderzoek tot herindelen’ en alle variaties daarbinnen. Het onderzoeksbureau benoemt op basis van hun analyse in het rapport een voorkeursvariant, waarmee Scherpenzeel volgens hen het beste haar ambities kan waarmaken.

Waar zijn we nu?

Het onderzoek is inmiddels afgerond en het rapport is opgeleverd aan het bestuur. Op 27 juni zal de gemeenteraad zich hierover in een openbare vergadering uitspreken. We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn!

Na de raadsvergadering van 27 juni zal het rapport, en het raadsbesluit, openbaar worden gemaakt op onze site, inclusief een toelichting op de vraag ‘Hoe nu verder?’.

Verdiepingsonderzoek Toekomstvisie

Update verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen! Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Wat is er voor nodig om de visie te realiseren? En hebben we daar genoeg voor in huis? Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang. In deze update vindt u meer informatie en kunt u lezen in welke fase het onderzoek nu is.

Een belangrijk onderzoek

Waarom is dit zo’n belangrijk onderzoek? Om de toekomstvisie 2030 echt te realiseren, moeten we goed kijken wat daarvoor nodig is. Het verdiepingsonderzoek onder leiding van een extern bureau is gestart om juist dit in beeld te brengen. Uiteindelijk kunnen we alleen tot resultaat komen als we weten hoe we er voor staan met elkaar. In het onderzoek wordt daarom gekeken naar de huidige en toekomstige:

  • Kracht van het gemeentebestuur (Hebben we voldoende invloed en daadkracht voor de uitdagingen voor nu?)
  • Kracht van de samenleving (Wat kan en wil de gemeenschap (blijven) bijdragen aan het realiseren van onze gezamenlijke opgaven en ambities?)
  • Ambtelijke organisatie (Zijn er voldoende ambtenaren, met voldoende kwaliteit om samen met anderen de opgaven en ambities te realiseren?)
  • Financiële positie (Wat zijn de kosten die voortkomen uit alle opgaven en ambities en is het betaalbaar?)

Rond de zomer hopen we een goed beeld te hebben. Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt dit mailen naar communicatie@scherpenzeel.nl.

Hoe kwam de Toekomstvisie 2030 tot stand?

In de tweede helft van 2018 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de toekomst van Scherpenzeel. Zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties hebben aangegeven welke thema’s ze belangrijk vinden voor Scherpenzeel. Wat gaat er goed en waarover maakt men zich zorgen. Vooral ook de jeugd is hierbij betrokken. Bekijk de video’s om te zien wat de Scherpenzelers vinden.

Ook via 437 ingevulde is informatie ontvangen die is meegenomen bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030.

In het algemeen vindt men de saamhorigheid in Scherpenzeel een groot goed. Ook het voorzieningenaanbod en het groene karakter scoren hoog. Zorgen zijn er onder andere over mobiliteit. Milieu en duurzaamheid verdienen extra aandacht.

De Toekomstvisie 2030 (rapport)

'Een perspectiefrijke toekomst voor Scherpenzeel. Een ondernemend dorp in het groen met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.'