Portefeuilleverdeling 2020-2022

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling 2020-2022

Portefeuilleverdeling 2020-2022

Burgemeester H.H. de Vries

 • Openbare orde en veiligheid   
 • Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Horeca en evenementen
 • Toezicht en Handhaving  
 • Wijkplatforms
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Algemeen Juridische Zaken
 • Informatievoorziening en automatisering 
 • Verkiezingen
 • Bestuurlijke organisatie en Participatie
 • Regionale en externe betrekkingen
 • Regio Foodvalley (Algemeen Bestuur)

Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering, namens GemeenteBelangen Scherpenzeel

1e loco-burgemeester
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Participatie en vergunninghouders
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs en educatie
 • Sportbeleid
 • Duurzaamheid, (regionale) energiestrategie en –visie
 • Natuur en Milieu 
 • Afvalinzameling
 • Openbaar groen, wegen, bruggen, riolering, speelvoorzieningen en vastgoed 
 • Begraafplaatsen (incl. aula)
 • Project Centrumvisie 
 • Markt en standplaatsen(beleid)
 • Woningbouwambities en woningtoewijzing
   

Wethouder G. van Deelen, namens SGP

2e loco-burgemeester
 • Economie, (revitalisering) bedrijventerreinen en bedrijfscontacten
 • Regio Foodvalley (PHO EZ, W en V)
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering inclusief intergemeentelijke samenwerking
 • Organisatie ontwikkeling en personeel
 • Gemeentelijke huisvesting
 • Verkeer en Vervoer en parkeerbeleid
 • Recreatie en toerisme inclusief Landgoed Scherpenzeel en kinderboerderij
 • Openbare Bibliotheek
 • Cultuur w.o muziekschool
 • Kulturhus De Breehoek 
 • Project Weijdelaer inclusief supermarkten
 • Toekomstvisie: organisatiekracht, dienstverlening en voorzieningenniveau
   

Wethouder I. van Ekeren, namens SGP

3e loco-burgemeester
 • Financiën en belastingen
 • Ruimtelijke ordening
 • ’t Zwarte Land II (RO-proces)
 • Vergunning verlening bouwen en wonen inclusief welstand 
 • Omgevingsvisie
 • Project Zuid
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Agrarische sector, volkstuinen en Platteland Anders
 • Regio Foodvalley (PHO RO, wonen en mobiliteit) 
 • Algemeen bestuur OddV en Regio de Vallei
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Sportaccommodaties (incl. binnensport, sportpark de Bree en  zwembad ’t Willaer scouting) en overig vastgoed
 • Toekomstvisie: betaalbaarheid en bestuurskracht