Portefeuilleverdeling 2018-2022

Home > Bestuur > Portefeuilleverdeling 2018-2022

Portefeuilleverdeling 2018-2022

Burgemeester C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking en externe betrekkingen
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Bestuurlijke organisatie
 • Organisatieontwikkeling en personeel
 • Algemeen juridische zaken
 • Handhaving
 • Verkiezingen
 • Horeca en evenementen
 • Regio FoodValley (Algemeen Bestuur)
 • Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden

Wethouder H.J.C. Vreeswijk[1], namens GemeenteBelangen Scherpenzeel

1e loco-burgemeester
 • Financiën en Belastingen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie en vergunninghouders
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs en Educatie
 • Ouderenbeleid
 • Begraafplaats (incl. aula)
 • Project Weijdelaer
 • Project Centrumvisie incl. herinrichting markt

Wethouder T.A. van Dijk, namens ChristenUnie

2e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Project Zuid
 • Welstand
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Natuur en Milieu
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Monumentenzorg en cultuurhistorie
 • Woningbouwambities en woningtoewijzing
 • Sport (incl. binnensport, sportpark De Bree en Zwembad ‘t Willaer)
 • Algemeen Bestuur Regio De Vallei
 • Algemeen Bestuur Omgevingsdienst De Vallei

Wethouder A. van Es, namens PRO Scherpenzeel

3e loco-burgemeester
 • Duurzaamheid
 • Economie, agrarische sector en standplaatsenbeleid
 • Informatievoorziening en Automatisering
 • Dienstverlening
 • Gemeentelijke huisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme, inclusief kinderboerderij
 • Openbare Bibliotheek
 • Cultuur
 • Kulturhus De Breehoek
 • Openbaar groen, wegen, bruggen, water en vastgoed
[1] Mevrouw Van Dijk-van Ommering kan, vanwege een niet uit te stellen medische ingreep, vooralsnog geen invulling geven aan het wethouderschap. GemeenteBelangen Scherpenzeel heeft een zakelijke oplossing gevonden door de heer H.J.C. (Henk) Vreeswijk bereid te vinden de komende periode, totdat mevrouw Van Dijk kan worden benoemd en beëdigd, namens GBS het wethouderschap te vervullen.