Update toekomstvisie 18 juli 2019

Home > Bestuur > De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 pagina > Update toekomstvisie 18 juli 2019

Update toekomstvisie 18 juli 2019

Eind juni vergaderde de raad over het rapport Zelfbewust Scherpenzeel. Daarbij besloot de raad om de vervolganalyse zelf ter hand te nemen. Dit hebben de fractievoorzitters begin juli besproken met de Commissaris van de Koning. In overleg met de Commissaris is afgesproken dat we de komende periode 2 varianten tegelijkertijd onderzoeken: zelfstandig, en herindeling met Barneveld. Ook de planning is besproken. De raad wil in december een eerste besluit nemen dat een duidelijke stip op de horizon zet.

Deze week kwam de Stuurgroep, bestaande uit de fractievoorzitters, griffier, college, gemeentesecretaris, controller en strategisch adviseur, voor het eerst bijeen. We hebben in kaart gebracht wat we de komende periode willen onderzoeken, en hoe we dat gaan doen. Uiteindelijk moet dat dit najaar resulteren in een analyse van de haalbaarheid en de voor- en nadelen van de beide scenario’s voor Scherpenzeel.

In oktober is het eerstvolgende overleg met de Commissaris van de Koning gepland. In de periode daarna willen we intensief met jullie, en met de samenleving, in gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van die dialoog wil de Stuurgroep een gezamenlijk advies uitbrengen op basis waarvan de raad in december een besluit kan nemen.

Op 27 juni heeft de raad ook ingestemd met ‘de basis op orde’ brengen. De komende weken gaat het college aan de slag met de uitwerking hiervan. Dat doen we door bij de knelpunten in beeld te brengen welke effecten dit heeft en wat de gewenste oplossingsrichting is. Vanzelfsprekend benutten we daarbij ook de inventarisatie die we met zijn allen tijdens het zeiluitje hebben gemaakt, brengen we de financiële impact in kaart en verwerken we de dekking daarvan in de begroting 2020.

De komende tijd blijven we jullie informeren over de voortgang van het proces; zodra we concrete data hebben waarop we met de organisatie en met de inwoners van Scherpenzeel in gesprek gaan zullen we dit via intranet communiceren.