De hogere grenswaarde houdt verband met het wijzigingsplan “Stationsweg 371-373” te Scherpenzeel.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel hebben het voornemen om een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen. De hogere grenswaarde houdt verband met het wijzigingsplan “Stationsweg 371-373” te Scherpenzeel.

Omschrijving

De hogere waarde heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe woning aan de Stationsweg 371. Burgemeester en wethouders zijn voornemens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB toe te staan en een hogere waarde vast te stellen van maximaal 52 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt daarbij niet overschreden.

Stukken inzien

Het voornemen om de hogere grenswaarde vast te stellen ligt vanaf 14 februari tot en met 26 maart 2024 ter inzage. U kunt deze stukken inzien op het gemeentehuis of verzoeken deze stukken digitaal toegestuurd te krijgen. Bel hiervoor de gemeente via telefoonnummer 033-277 23 24. 

Wilt u uw mening geven?

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit plan. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt. Dat kan schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten neem dan contact op met het team Leefomgeving, via 033-277 23 24.